Xuân Lộc là huyện nông thôn miền núi, thuộc phía Đông Nam của tỉnh, nằm dọc trên Quốc lộ 1, với tổng diện tích tự nhiên 724,86 km2, dân số 226.648 người, tỷ lệ dân cư nông thôn chiếm 92,5%, huyện có 15 đơn vị hành chính (01 thị trấn và 14 xã). Bước vào xây dựng nông thôn mới, mặc dù với nhiều khó khăn, thách thức đặt ra; nhất là về hạ tầng kinh tầng kinh tế, xã hội, sản xuất và đời sống, Song với truyền thống là huyện anh hùng trong kháng chiến, anh hùng trong thời kỳ đổi mới, huyện đã tập trung các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Ngay năm 2014, Xuân Lộc đã là huyện đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và là 01 trong 04 huyện của cả nước được Trung ương chọn thực hiện thí điểm huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tỉnh đã xây dựng và phê duyệt Đề án huyện nông thôn mới kiểu mẫu Xuân Lộc theo hướng “Phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững” giai đoạn 2018 – 2025. Mục tiêu của Đề án: Xây dựng Xuân Lộc trở thành huyện Nông thôn mới phát triển toàn diện, bền vững trên tất cả các tiêu chí nông thôn mới và đạt các đặc trưng kiểu mẫu theo hướng “Phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững”, góp phần không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng xã hội nông thôn yên bình, văn minh, giàu đẹp, tiếp tục giữ vững vị trí đi đầu trong phong trào NTM. Với tinh thần chủ động, Đề án được tập trung triển khai đồng bộ trong cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các đơn vị và người dân: Huyện ủy ban hành Nghị quyết; UBND huyện ban hành kế hoạch, lộ trình cụ thể và đưa nhiệm vụ thực hiện Đề án vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tuy mới thời gian ngắn “qua tổng kết 02 năm thực hiện”, Đề án đã đạt được những kết quả tích cực ban đầu trên các mặt: ​Kết quả có ý nghĩa khích lệ huyện Xuân Lộc tiếp tục thực hiện nông thôn mới bền vững_

  Đ/c Võ Văn Phi – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện thí điểm Đề án huyện Nông thôn mới kiểu mẫu Xuân Lộc 1. Các tiêu chí nông thôn mới, tiếp tục được nâng cao về chất lượng; hình thành các mô hình gắn với lĩnh vực kiểu mẫu làm cơ sở nhân rộng trên quy mô toàn huyện. Đời sống vật chất, tinh thần người dân tiếp tục được nâng cao; cảnh quan môi trường có bước khởi sắc mới; một số khu dân cư, tuyến đường thể hiện khá rõ sáng, xanh, sạch đẹp…. 2. Mục tiêu Đề án huyện kiểu mẫu giai đoạn 2018 – 2020, đạt 02/06 mục tiêu: (1) Trên 50% (08/14) xã đạt chuẩn NTM nâng cao; (2) Mỗi xã có ít nhất 01 mô hình sản xuất hàng hóa nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tổ chức sản xuất trên quy mô lớn, sản phẩm được cấp chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa và liên kết theo chuỗi giá trị. ​Kết quả có ý nghĩa khích lệ huyện Xuân Lộc tiếp tục thực hiện nông thôn mới bền vững_

  Khu sản xuất nông nghiệp hữu cơ công ty TNHH Một thành viên Trang trại Việt – Xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc 3. Các tiêu chí huyện NTM kiểu mẫu (giai đoạn 2018 – 2025): Đề án cũng đã đạt 01/06 tiêu chí, 19/29 chỉ tiêu (đạt 65,5%); hình thành được các vùng sản xuất nông nghiệp có quy mô, khối lượng hàng hóa lớn trong vùng quy hoạch; hạ tầng phát triển cơ bản đồng bộ, phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp kết nối nội vùng và liên vùng; hình thành các mô hình liên kết theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm; ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất,… 4. Có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (xã Bảo Hòa), 02 xã đang được tập trung thực hiện (Xuân Thọ, Xuân Định). kết quả có ý nghĩa khích lệ huyện Xuân Lộc tiếp tục thực hiện nông thôn mới bền vững_

  Xã Bảo Hòa nhận Bằng công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện Đề án còn một số khó khăn, tồn tại, hạn chế: – Thực hiện mục tiêu giai đoạn 2018 – 2020, Đề án còn 4/6 (67%) mục tiêu chưa đạt: (1) Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo định hướng phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững: 01 xã (Mục tiêu: 04 xã); (2) Thu nhập bình quân đầu người khoảng 63 triệu đồng/người (Mục tiêu: > 66,5 triệu đồng/người). – Giá trị sản xuất bình quân đất trồng trọt năm 2020: đạt 161,8 triệu đồng/ha (Mục tiêu: 170 triệu đồng/ha); Sản phẩm nông nghiệp chủ lực được cấp chứng nhận sản xuất theo các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt: 07 sản phẩm (Mục tiêu: 08 sản phẩm). – Vốn đầu tư cho hạ tầng phục sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế – xã hội khó khăn, nhất là vốn đầu tư cho hệ thống thủy lợi, đang là vấn đề khó khăn nhất đặt ra đối với huyện (hiện huyện còn 04 xã chưa có hệ thống thủy lợi tập trung), ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển sản xuất nông nghiệp nói riêng và thực hiện Đề án huyện kiểu mẫu nói chung. – Nông nghiệp công nghệ cao, chuỗi liên kết, hợp tác xã phát triển chưa mạnh; thị trường tiêu thụ chưa thật sự ổn định. Diện mạo nông thôn đã có bước khởi sắc, nhưng còn có nơi chưa thật sự sáng – xanh – sạch – đẹp. Để phấn đấu năm 2025 trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu; một số giải pháp chủ yếu đặt ra cần được tiếp tục thực hiện trong thời gian tới trên địa bàn: 1.1. Trước hết cần tập trung rà soát và có kế hoạch, lộ trình cụ thể thực hiện tốt các nội dung nâng chất tiêu chí nông thôn mới cấp xã, cấp huyện và chỉ tiêu, tiêu chí của Bộ tiêu chí huyện kiểu mẫu. Trong đó, chú ý: xác định các mục tiêu Đề án cần điều chỉnh phù hợp khả năng thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025; tập trung phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao, tạo nền tảng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. 1.2. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phù hợp với từng giai đoạn, đồng thời đẩy mạnh việc phát động và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua để tạo động lực thực hiện tốt lĩnh vực kiểu mẫu, nhất là phát huy vai trò chủ thể của người dân tham gia thực hiện Chương trình, thực hiện Đề án. 1.3. Tăng cường xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng (nhất là giao thông, hệ thống thủy lợi), đẩy nhanh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng xây dựng vùng sản xuất hoàng hóa tập trung, quy mô lớn, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị; phát triển sản xuất theo hướng hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao; nhất là xây dựng các mô hình kiểu mẫu về sản suất hàng hóa ở các xã; gắn phát triển sản xuất nông nghiệp với phát triển công nghiệp chế biến, dịch vụ, du lịch, bảo vệ môi trường và đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). ​Kết quả có ý nghĩa khích lệ huyện Xuân Lộc tiếp tục thực hiện nông thôn mới bền vững

  Đ/C Võ Văn Phi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đ/C Cao Tiến Sỹ – GĐ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thăm quan gian hàng sản phẩm nông nghiệp tại Hội nghị sơ kết 1.4. Gắn chặt việc thực hiện Chương trình, Đề án huyện nông thôn mới kiểu mẫu với việc triển khai thực hiện tốt Đề án trồng 01 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh, tạo diện mạo cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp, phát triển Chương trình nông thôn mới ổn định, bền vững. 1.5. Tập trung huy động cao nhất các nguồn lực để thực hiện Đề án huyện kiểu mẫu, nhất là, các nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực xây dựng huyện kiểu mẫu, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét và thế mạnh đặc trưng của huyện. 1.6. Tiếp tục nâng cao năng lực của Ban Chỉ đạo, bộ máy tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình ở các cấp: Thường xuyên rà soát, bổ sung quy chế hoạt động phù hợp với thực tế từng giai đoạn, cả về nhiệm vụ và nhân sự, nâng cao năng lực nghiên cứu, đề xuất của cơ quan tham mưu, giúp việc theo hướng chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu Chương trình, Đề án đặt ra. 1.7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc nhằm góp phần duy trì, thúc đẩy nhanh, hiệu quả thực hiện Chương trình, Đề án. 1.8. Chủ động, phối hợp các ngành tỉnh, gắn với các đơn vị Trung ương đẩy nhanh triển khai các dự án đã được Trung ương thống nhất chủ trương triển khai thực hiện: dự án Hệ thống thủy lợi 3 xã Xuân Bắc, Xuân Thọ và Suối Cao. – Riêng đối với 02 xã Bảo Hòa, Suối Cao: Tiếp tục giữ vững kết quả đạt chuẩn, tập trung triển khai xây dựng và nhân rộng khu dân cư kiểu mẫu, các tuyến đường kiểu mẫu. Phấn đấu đạt xã kiểu mẫu đối với xã Suối Cao và nhiều khu dân cư kiểu mẫu đối với xã Bảo Hòa, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện cả về số lượng và chất lượng. ​Kết quả có ý nghĩa khích lệ huyện Xuân Lộc tiếp tục thực hiện nông thôn mới bền vững_

   

  Đ/c Nguyễn Thị Cát Tiên – Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc phát biểu tiếp thu và triển khai nhiệm vụ công tác sau hội nghị sơ kết Những kết quả, nổ lực, khích lệ đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Xuân Lộc đã tạo cơ sở thuận lợi để huyện tiếp tục thực hiện hoàn thành Đề án huyện kiểu mẫu theo hướng “Phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững” vào năm 2025 nói riêng và thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện nói chung. Hoàng Sơn-VPĐPCTNTM 

  Nguồn: sonongnghiep.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ