Năm 2020, Ngành nông nghiệp đã phối hợp với các ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số chương trình, đề án hỗ trợ phát triển sản xuất đã được phê duyệt, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2020, tiến độ thực hiện 6 tháng đầu năm như sau: Dự án Tiêu thoát lũ xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh: Dự án đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình, với tổng mức đầu tư khoảng 55,9 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2018-2020. Công trình được khởi công xây dựng từ ngày 20/01/2020. Tiến độ thi công đến nay đạt 13,5% khối lượng hợp đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2020. Dự án sửa chữa, đào, nạo vét lòng hồ chứa nước Suối Đầm, huyện Trảng Bom: Kế hoạch vốn được giao năm 2020 là 10 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân vốn từ đầu năm đến nay đạt 0,47% (45,6 triệu đồng/10 tỷ đồng). Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang tiếp tục thực hiện công tác lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình; lập kế hoạch bảo vệ môi trường; thẩm tra, thẩm định và trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình; thực hiện các nội dung liên quan đến đấu thầu tư vấn, xây lắp. Dự kiến sẽ khởi công vào cuối năm 2020. Dự án Gia cố sạt lở bờ sông Đồng Nai đoạn ấp 8, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú (giai đoạn 1): Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt dự toán chuẩn bị dự án tại Quyết định số 1396/QĐ-UBND, ngày 07/5/2020, với tổng mức đầu tư 101,143 tỷ đồng, thời gian thực hiện tối đa 5 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện. Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, Chủ đầu tư đã có văn bản đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí kinh phí trong năm 2020 để thực hiện các nội dung công việc thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư, với kinh phí 2,52 tỷ đồng (tại Văn bản số 574/TBVTV&TL, ngày 07/5/2020 của Chi cục TT, BVTV và Thủy lợi) Dự án Khẩn cấp bảo tồn Voi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 – 2020: Ngành đã tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm tra công tác bảo vệ Voi hoang dã; bảo dưỡng các công trình, hạng mục thuộc Dự án khẩn cấp bảo tồn Voi hoang dã; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư xây dựng một số hạng mục tiếp theo bổ sung Dự án khẩn cấp bảo tồn voi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014-2020. Hiện đang triển khai thực hiện 3/11 gói thầu theo kế hoạch, dự kiến dự án hoàn thành vào quý II/2021. Dự án đánh giá công tác thực hiện giao khoán rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai: Thực hiện Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 06/03/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Chủ đầu tư (Chi cục Kiểm lâm) đã thuê Công ty tư vấn Đại Kim để tiến hành lập hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên khi mở thầu chỉ có 01 nhà thầu tham dự và Hồ sơ dự thầu của đơn vị này (Viện Sinh thái rừng và Môi trường) đã không đáp ứng yêu cầu của E-HSDT. Ngày 27/4/2020, chủ đầu tư đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-CCKL để hủy gói thấu này và thuê tư vấn lập lại hồ sơ mời thầu. Dự án này bị chậm tiến độ trên 20 ngày, nguyên nhân đơn vị dự thầu không đáp ứng được hồ sơ. Ngày 12/5/2020 Chủ đầu tư mở thầu và đã lựa chọn được đơn vị trúng thầu, hiện đang hoàn thiện hồ sơ để ký hợp đồng với đơn vị tư vấn. Dự án Định giá rừng: Chủ đầu tư (Chi cục Kiểm lâm) đã triển khai từ tháng 12/2019, đến nay đã thực hiện đạt 60% khối lượng công việc. Hoàn thành và trình UBND tỉnh phê duyệt vào đầu Quý IV năm 2020; Dự án Thiết lập cơ sở dữ liệu để quản lý, theo dõi các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai: UBND tỉnh đã duyệt Đề cương và dự toán chi tiết “Thiết lập cơ sở dữ liệu để quản lý, theo dõi các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”; Chủ đầu tư (Chi cục Kiểm lâm) đang thực hiện các bước tiếp theo của Dự án. Hoàn thành và trình UBND tỉnh phê duyệt trong năm 2020; Dự án cung cấp, lắp đặt thiết bị lọc nước nhỏ lẻ hộ gia đình cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số: Giá trị cần để thực hiện trong 2020 là 26,763 tỷ đồng (hỗ trợ 5.046 hộ). Trong đó, dự toán ngân sách cần bố trí theo tỷ lệ là 17,68 tỷ đồng (đã được giao kế hoạch vốn 15 tỷ đồng, phần giá trị còn thiếu, Sở Nông nghiệp và PTNT đã làm văn bản gửi Sở Tài chính xin UBND tỉnh bổ sung để thực hiện hoàn thành kế hoạch năm nay). Sở Nông nghiệp và PTNT đã trình Sở Tài chính phê duyệt danh mục mua sắm thiết bị tương ứng với kế hoạch vốn đã được giao. Dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống cấp nước tập trung xã Sông Thao, huyện Trảng Bom: Công trình được khởi công xây dựng từ ngày 17/12/2019, dự kiến hoàn thành ngày 07/9/2020, kế hoạch vốn giao năm 2020 là 7.417 triệu đồng. Giá trị khối lượng đã thực hiện, nghiệm thu là 5.969 triệu đồng, đạt 80,5% kế hoạch vốn được giao; Dự án hệ thống cấp nước liên xã Lâm San, Sông Ray, Xuân Đông, Xuân Tây huyện Cẩm Mỹ: UBND tỉnh duyệt dự toán các công viêc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án, với dự toán được duyệt 1,94 tỷ đồng. Hiện nay, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh đã có văn bản đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét bổ sung, bố trí nguốn vốn dự án để triển khai thực hiện các nội dung công việc giai đoạn chuẩn bị dự án. Đối với 02 Dự án: Truy xuất nguồn gốc thực phẩm thiết yếu có nguồn gốc động vật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Dự án quản lý trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh: Sau khi UBND tỉnh phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập dự án, Ngành đã phối hợp Hội Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát các cơ sở chăn nuôi, chợ, siêu thị, bếp ăn, căng tin, cơ sở giết mổ để phục vụ cho việc xây dựng dự án, hoàn thành trong tháng 11/2019; Sở đã hoàn thiện dự thảo và triển khai lấy ý kiến các Ngành, địa phương. Tuy nhiên, Sở Thông tin và Truyền thông chưa thống nhất và đề nghị thực hiện các bước theo thủ tục đầu tư dự án ứng dụng công nghệ thông tin. Vì vậy, Sở đang bổ sung hoàn chỉnh và trình duyệt theo quy định. Dự kiến hoàn thành trình UBND tỉnh trong tháng 8/2020. Dự án Xây dựng vùng chăn nuôi an toàn cho nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Đồng Nai: Do dịch tả lợn Châu Phi xảy ra trên địa bàn tỉnh nên Ngành đã có báo cáo đề xuất tạm ngưng thực hiện Dự án và đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Văn bản số 1588/UBND-KTN, ngày 20/02/2020. Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn Châu Phi trong thời tới, Ngành sẽ tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo cho phù hợp thực tế. Đề án sản xuất, chế biến lâm sản bền vững đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030: Đã được UBND tỉnh phê duyệt đề cương tại Quyết định số 3176/QĐ-UBND, ngày 8/10/2019, trong đó giao Chi cục Kiểm lâm làm chủ dự án. Đến nay, tiến độ thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đề ra, hoàn thành trên 60% khối lượng. Dự kiến hoàn thành, trình UBND tỉnh phê duyệt vào đầu quý 4/2020. Đề án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân phú, tỉnh Đồng Nai: Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu, hoàn chỉnh Dự thảo Đề án theo ý kiến góp ý của các Thành viên UBND tỉnh. Trình UBND tỉnh trong tháng 5/2020 Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030: Các đơn vị chủ rừng đang lập hồ sơ, đề nghị cấp thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, mời thầu, mở thầu để chọn đơn vị tư vấn thực hiện đề cương phương án. Dự kiến hoàn thành và trình UBND tỉnh phê duyệt vào đầu Quý IV năm 2020.

    Nguyễn Bình

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ