​Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg về nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, 6 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2021 – 2025 của các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu trong giai đoạn 2021-2025 bao gồm:Thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và việc triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền Trung ương và địa phương.Tuyên truyền về bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.Tuyên truyền về phát triển kinh tế – xã hội và các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, của ngành, lĩnh vực, địa phương. Tuyên truyền về hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế của đất nước.Tuyên truyền khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.Thông tin, tuyên truyền về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và công tác phòng, chống, khắc phục thiên tai, hiểm họa, dịch bệnh cho cộng đồng. Để các cơ quan báo chí thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, Chỉ thị yêu cầu các cơ quan chủ quản báo chí thực hiện nghiêm quy định của Luật Báo chí, Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, trong đó chú trọng tăng cường vai trò lãnh đạo của cơ quan chủ quản, đẩy mạnh công tác chỉ đạo định hướng về chính trị, tư tưởng, thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với cơ quan báo chí trực thuộc. Tạo điều kiện cho cơ quan báo chí trực thuộc nâng cao chất lượng thông tin. Hằng năm tăng khoảng 20% số lượng tin, bài, thời lượng chương trình phát thanh, truyền hình sản xuất mới phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu so với năm 2020

    TH

    Nguồn: stttt.dongnai.gov.vn

     


    Bản đồ

    bản đồ