Ngày 20/01/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 222/KH-STTTT về Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021. Việc xây dựng Kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ kiểm soát TTHC, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC, góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh, đầu tư của tỉnh thực sự thông thoáng, minh bạch, hướng tới mục tiêu chung xây dựng một nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả. Tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh trong việc tiếp cận và khai thác kết quả giải quyết TTHC điện tử của đơn vị theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Đảm bảo TTHC được kịp thời công bố và công khai theo thẩm quyền và được niêm yết đầy đủ, khoa học tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở và công khai tại trụ sở làm việc của đơn vị….. Theo đó, trong năm 2021, công tác kiểm soát thủ tục hành chính sẽ tập trung vào 07 nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Xây dựng, tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch, văn bản về công tác kiểm soát TTHC do UBND tỉnh ban hành Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của công tác kiểm soát thủ tục hành chính như: Rà soát, chuẩn hóa các TTHC; Tiếp tục công khai Bộ TTHC và các TTHC sau khi được sửa đổi, bổ sung (nếu có) tại nơi tiếp nhận và giải quyết TTHC, trên trang thông tin điện tử của Sở; hoàn thành hồ sơ mẫu TTHC; rà soát, xây dựng phương án đơn giản hóa quy định, TTHC của ngành Thông tin và Truyền thông; Tiếp tục rà soát hoàn thiện, mở rộng ứng dụng tích hợp thông báo kết quả giải quyết TTHC qua tin nhắn SMS; đẩy mạnh ứng dụng Zalo phục vụ người dân, doanh nghiệp… Triển khai thực hiện TTHC trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ: Tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử tuân thủ theo quy trình được quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ trên hệ thống Một cửa của tỉnh; Xây dựng mẫu kết quả TTHC bản điện tử để đồng thời trả kết quả bản điện tử cho tổ chức, cá nhân tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân; Kiểm soát chặt chẽ việc cung cấp TTHC trên môi trường điện tử theo đúng quy định tại Chương III, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, trong đó bao gồm quá trình lập danh mục, rà soát đơn giản hóa, lựa chọn các giải pháp cung cấp TTHC trên môi trường điện tử để việc thực hiện có hiệu quả, thuận tiện cho người sử dụng, tránh lãng phí; triển khai kế hoạch số hóa TTHC theo lộ trình số hóa TTHC của tỉnh… Kiểm soát việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính thông qua đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử: tăng cường cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4; ưu tiên các nhóm TTHC dành cho doanh nghiệp, các TTHC có tần suất giao dịch cao, thành phần hồ sơ đơn giản… Công khai hồ sơ đã tiếp nhận và kết quả giải quyết của đơn vị trên phần mềm Egov, trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của đơn vị cũng như thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trên Tổng đài 1022. Thực hiện hỗ trợ công tác kiểm soát TTHC thông qua việc tiếp tục rà soát chuẩn hóa hệ thống Tổng đài 1022, đảm bảo việc theo dõi việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; Tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch số 9784/KH-UBND ngày 24/11/2015 của UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước; Hoàn chỉnh, sử dụng hiệu quả hệ thống giám sát (camera) tập trung tại các xã, huyện về tỉnh quản lý, kiểm tra, giám sát việc giải quyết hồ sơ của người dân và doanh nghiệp Cử cán bộ đầu mối tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC do UBND tỉnh tổ chức. Theo Kế hoạch, Sở TTTT sẽ triển khai thực hiện các nhiệm vụ của công tác kiểm soát TTHC ngay trong tháng 1/2021 để đảm bảo kế hoạch được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc, hiệu quả và đúng thời gian quy định.

    TH

    Nguồn: stttt.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ