​Tại kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ cuối năm 2020, 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại kỳ họp đã biểu quyết thống nhất ban hành quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai​ ​

  1. Phạm vi điều chỉnh Nghị quyết quy định về đối tượng chịu phí, các trường hợp miễn phí, Người nộp phí, cơ quan thu phí, mức phí, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

  2. Đối tượng chịu phí a) Hộ gia đình, cá nhân. b) Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức khác (gồm cả trụ sở điều hành, chi nhánh, văn phòng của các cơ quan, đơn vị, tổ chức này), trừ các cơ sở sản xuất, cơ sở chế biến thuộc các cơ quan, đơn vị, tổ chức này. c) Cơ sở: Rửa ô tô, rửa xe máy, sửa chữa ô tô, sửa chữa xe máy. d) Cơ sở khám, chữa bệnh; nhà hàng, khách sạn; cơ sở đào tạo, nghiên cứu. đ) Cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác không thuộc quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ.

  3. Các trường hợp miễn phí a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở các xã. b) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở các phường, thị trấn chưa có hệ thống cấp nước sạch. c) Hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh ở các phường, thị trấn đã có hệ thống cấp nước sạch tự khai thác nước sử dụng. d) Nước làm mát (theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường) không trực tiếp tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm, có đường thoát riêng. đ) Nước thải từ nước mưa tự nhiên chảy tràn. e) Nước thải từ các phương tiện đánh bắt thủy sản của ngư dân. g) Nước thải của các hệ thống xử lý nước thải tập trung khu đô thị (theo quy định tại Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải) đã xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường theo quy định trước khi thải vào nguồn tiếp nhận. 

  Bà Đặng Thị Kim Thắm – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh trình bày dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp

  4. Người nộp phí a) Tổ chức, cá nhân, đơn vị, hộ gia đình có nước thải ra môi trường được quy định tại khoản 2, Điều 1 Nghị quyết này. b) Trường hợp các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thải nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung và trả tiền dịch vụ xử lý nước thải cho đơn vị quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung theo cơ chế giá dịch vụ thì đơn vị quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung là người nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định tại Nghị quyết này (trừ trường hợp quy định tại điểm g khoản 3 Điều 1 Nghị quyết này). 5. Cơ quan thu phí a) Tổ chức cung cấp nước sạch thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng nguồn nước sạch do mình cung cấp. b) Ủy ban nhân dân phường, thị trấn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt của tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tự khai thác nước để sử dụng. 6. Mức phí Mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là 10% trên giá bán của 1 m3 nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. 7. Quản lý và sử dụng phí a) Tổ chức cung cấp nước sạch trích để lại 10% trên tổng số tiền phí thu được, nộp ngân sách nhà nước 90% trên tổng số tiền phí thu được. b) Ủy ban nhân dân phường, thị trấn trích để lại 25% trên tổng số tiền phí thu được, nộp ngân sách nhà nước 75% trên tổng số tiền phí thu được. c) Các nội dung liên quan đến việc kê khai, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và các quy định khác có liên quan. Để nghị quyết triển khai có hiệu quả, các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất giao Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 60/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa IX Kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021./.​

  Nguyễn Bình

  Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ