Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, Ban Kinh tế – Ngân sách đã báo cáo HĐND tỉnh về kết quả thẩm tra dự thảo nghị quyết thông qua Danh mục các dự án thu hồi đất; các trường hợp chuyển mục đích đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và danh mục các dự án điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện năm 2021 tỉnh Đồng Nai ​ Qua thẩm tra cho thấy việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và các dự án điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện năm 2020 trên địa bàn tỉnh theo tờ trình của UBND tỉnh là phù hợp quy định của Luật đất đai năm 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ và Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó đảm bảo các tiêu chí: Được thể hiện trong quy hoạch sử dụng đất; được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch đối với các dự án thực hiện bằng ngân sách nhà nước hoặc có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án còn lại.

  Bà Đặng Thị Kim Thắm – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra tại kỳ họp

  Qua thẩm tra, kết quả như sau: 89 dự án đủ điều kiện đưa vào danh mục thu hồi đất với diện tích là 741,69 ha theo khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai; 49 trường hợp đưa vào danh mục đủ điều kiện được chuyển mục đích sử dụng đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, 43 trường hợp được chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa sang các mục đích khác của 11 địa phương với tổng diện tích 596,83 ha theo Điều 58 Luật Đất đai; 04 dự án đủ điều kiện đưa vào danh mục các dự án điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện với tổng diện tích thu hồi là 1,43 ha theo quy định tại Khoản 8, Khoản 10 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017. – Tiếp tục triển khai thực hiện danh mục các dự án thu hồi đất, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, đang thực hiện các quy trình thu hồi đất, cụ thể: + Các dự án đang trong thời hạn thực hiện được HĐND tỉnh thông qua để thực hiện trong năm 2018, 2019 và năm 2020. + 289 dự án thu hồi đất với tổng diện tích là 5.173,48 ha và 59 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng với tổng diện tích là 92,22 ha đã quá 03 năm, đến nay phải thực hiện thu hồi theo Khoản 3 Điều 49 Luật đất đai, tuy nhiên đang trong quy trình thu hồi đất cần được tiếp tục thực hiện để hoàn thành các thủ tục về đất đai. – Hủy bỏ đối với 178 dự án thu hồi đất với tổng diện tích là 1.378,49 ha và 34 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng với tổng diện tích là 59,6 ha do chưa hoàn thành các thủ tục về đất đai theo quy định tại Khoản 3 Điều 49 Luật đất đai, đã được HĐND tỉnh thông qua để thực hiện trong năm 2015, 2016 và năm 2017 nhưng đã quá 03 năm chưa triển khai thực hiện. Năm 2021 vừa phải triển khai thực hiện 89 dự án, vừa phải hoàn thành danh mục các dự án chuyển tiếp từ các năm trước, đề nghị cần có giải pháp cụ thể để thực hiện, tăng cường chỉ đạo các ngành và các địa phương xem xét, xử lý những dự án chậm triển khai và trách nhiệm các địa phương đề nghị đưa vào danh mục dự án nhưng không triển khai thực hiện đúng tiến độ. Đồng thời, rà soát danh mục các dự án thu hồi đất đã được HĐND tỉnh thông qua mà sau 03 năm chưa triển khai thực hiện thì xử lý theo quy định tại Khoản 3, Điều 49 Luật Đất đai. Dự thảo Nghị quyết có quy định trách nhiệm của UBND tỉnh trong việc tổ chức thực hiện và trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ ại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh trong việc giám sát thực hiện nghị quyết. Quy định như trên là đầy đủ và đúng quy định hiện hành

  Nguyễn Bình

  Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ