​Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, Ban Kinh tế – Ngân sách đã báo cáo HĐND tỉnh về kết quả thẩm tra việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 5 năm 2016-2020 trên lĩnh vực kinh tế, môi trường ​ Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 5 năm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh đã đánh giá đầy đủ về những thành tựu đã đạt được, những khó khăn, thách thức thực hiện trong 5 năm qua. Sau 4 năm đầu thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch, năm 2020 dịch bệnh Covid -19 bùng phát 02 lần đã tác động lớn đến tình hình KT-XH cả nước nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng, nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sản xuất, kinh doanh bị đình trệ, nhất là trong một số ngành công nghiệp, dịch vụ, vận tải, du lịch…; trong khi đó, biến đổi khí hậu, diễn biến thời tiết phức tạp đã tác động đến tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt, hành động kịp thời của chính quyền các cấp, sự tham gia tích cực của các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân, kịp thời triển khai triển khai nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả, dịch bệnh Covid -19 được kiểm soát, từng bước phục hồi hoạt động kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh và đạt những kết quả khả quan, tập trung trên một số lĩnh vực sau: 

    Ông Lại Thế Thông – Trưởng Ban KT-NS trình bày báo cáo thẩm tra tại kỳ họp​

    Đối chiếu Nghị quyết số 179/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng –an ninh 5 năm 2016-2020 – Về chỉ tiêu kinh tế: Có 02/9 chỉ tiêu vượt mục tiêu Nghị quyết gồm: Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội; 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 38,9 % số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nông thôn mới; có 03/9 chỉ tiêu đạt mục tiêu Nghị quyết gồm: Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch theo QC02; thu gom và xử lý chất thải y tế, chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp không nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt, trong đó tỷ lệ chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt khoảng 15%; tỷ lệ che phủ cây xanh; có 04/9 chỉ tiêu và một chỉ tiêu thành phần không đạt mục tiêu nghị quyết, gồm: Tổng sản phẩm trên địa bàn – GRDP; GRDP bình quân đầu người; kim ngạch xuất khẩu; tổng thu ngân sách nhà nước trên tổng sản phẩm trên địa bàn; tỷ lệ che phủ của rừng. Về thực hiện nhiệm vụ của các ngành, lĩnh vực a) Về kết quả thực hiện: Trên lĩnh vực kinh tế: – Môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh tiếp tục được cải thiện; hàng năm, tỉnh tổ chức nhiều Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển ổn định. – Trong lĩnh vực tài chính ngân sách, các giải pháp thu ngân sách luôn được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để phấn đấu hoàn thành dự toán hàng năm được giao. Năm 2020, trong bối cảnh dịch Covid -19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tuy nhiên ước kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 102% dự toán và bằng 98% so cùng kỳ (trong đó thu nội địa ước đạt 113%). – Việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả vượt bậc, trong giai đoạn 2016-2020, với sự nỗ lực của các ngành, các cấp, sự đồng thuận của người dân đã phấn đấu hoàn thành và về đích sớm mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra và là 01 trong 02 địa phương trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ vào năm 2019. – Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp mặc dù gặp một số khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết, dịch tả lợn Châu phi đã gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp. Với sự tập trung thực hiện tốt các biện pháp khắc phục kịp thời và đẩy mạnh sản xuất nên sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định, nâng cao đời sống người dân khu vực nông thôn. – Công tác bảo vệ môi trường từng bước được cải thiện và đạt được một số kết quả khả quan, công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường từng bước được nâng lên, tích cực thực hiện với nhiều biện pháp giảm thiểu, ngăn ngừa sự gia tăng ô nhiễm… – Việc triển khai thực hiện chương trình phát triển đô thị giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã đạt được một số kết quả, trong đó, tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đã góp phần phát triển kinh tế – xã hội, đời sống của người dân được nâng cao. Bên cạnh những kết quả tích cực được nêu trong kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 5 năm giai đoạn 2016-2020 và năm 2020, các Ban HĐND tỉnh đồng thời thống nhất với những đánh giá khó khăn, hạn chế mà UBND tỉnh nêu trong báo cáo. Tuy nhiên, còn một số vấn đề tồn tại, đề nghị cần quan tâm như sau: Trên lĩnh vực kinh tế: – Về lĩnh vực quản lý đất đai: Việc triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2016-2020) tỉnh Đồng Nai đạt được một số kết quả. Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu đạt tỷ lệ chưa cao, như: đất cho hoạt động khoáng sản, đất phát triển hạ tầng, đất dành cho việc xây dựng, mở rộng, chỉnh trang phát triển đô thị…Việc lập quy hoạch sử dụng đất chưa đồng bộ với quy hoạch của các ngành; vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án; còn tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích khi được giao đất, cho thuê đất. -Về lĩnh vực nông nghiệp: Việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh và Đề án đẩy mạnh cơ giới hóa giảm tổn thất trong nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua còn hạn chế như: Số lượng chuỗi liên kết được phê duyệt còn thấp; liên kết trong chăn nuôi chủ yếu theo hình thức chăn nuôi gia công với sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp FDI; chưa hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn; công nghệ sau thu hoạch chưa được quan tâm đầu tư phát triển. Việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng đạt được một số kết quả tích cực, góp phần giữ tỷ lệ che phủ rừng trong toàn tỉnh luôn ổn định, tuy nhiên còn chỉ tiêu và nguồn kinh phí thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng chưa đạt kế hoạch đề ra; công tác tổ chức rà soát, phân loại đối tượng, nội dung thực hiện khoán theo quy định tại Nghị định số 01/CP và Nghị định số 135/2005/NĐ-CP sang Nghị định số 168/2016/NĐ-CP của Chính phủ chưa đảm bảo theo tiến độ của kế hoạch. – Về lĩnh vực giao thông – vận tải: Việc triển khai thực hiện quy hoạch giao thông vận tải giai đoạn 2016 – 2020 tiến độ thực hiện còn chậm; nguồn vốn bố trí cho công tác duy tu sửa chữa, bảo dưỡng các tuyến đường giao thông tỉnh còn thấp, do đó một số tuyến đường giao thông chưa được sửa chữa, duy tu bảo dưỡng kịp thời dẫn đến hư hỏng, ngập nước cục bộ làm ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. – Về lĩnh vực công thương: Việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 chưa đạt hiệu quả, cụ thể: số CCN được hỗ trợ ứng vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng; số CCN đã được hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; số doanh nghiệp thuộc diện di dời được hỗ trợ chi phí tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển di dời, xây dựng cơ sở chưa đạt được mục tiêu đề ra. Về phát triển Công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2016-2020 đã bước đầu hình thành, tạo mối liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài, tuy nhiên giá trị sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ tăng dưới 6% năm (mục tiêu 9%/năm); giá trị đóng góp trong cơ cấu GTSXCN ngành công nghiệp ước đến năm 2020 là 21,27%, thấp so với mục tiêu là 35%/năm. – Về lĩnh vực xây dựng: Việc thực hiện các dự án cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật thuộc Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2030 chưa đảm bảo tiến độ, chưa thực hiện ngầm hóa hệ thống đường dây theo quy hoạch; các đô thị thành phố Long Khánh, thị trấn Trảng Bom và Cẩm Mỹ chưa có hệ thống thoát nước thải và xử lý nước thải tập trung, hệ thống cấp nước tập trung chưa đựợc đầu tư xây dựng dẫn đến tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh chưa cao. Về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025 Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 5 năm giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI về phương hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển tỉnh Đồng Nai trong 5 năm 2021-2025 làm căn cứ để UBND tỉnh xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ tập trung triển khai thực hiện trong giai đoạn 05 năm 2021-2025 là phù hợp. Trong giai đoạn 2021-2025, tình hình thế giới, trong nước dự báo có những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, trong đó dịch bệnh COVID-19 tiếp tục tác động tiêu cực trên nhiều mặt đến kinh tế thế giới và cả nước nói chung và Đồng Nai nói riêng. Do đó, để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, cần phải có sự nỗ lực rất lớn của các ngành, các cấp cùng với doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Báo cáo và tờ trình của UBND tỉnh đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp tập trung triển khai thực hiện trong giai đoạn 05 năm 2021-2025, đáp ứng được mục tiêu, định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực và khắc phục được những hạn chế của 5 năm giai đoạn 2016- 2020 nhằm phấn đấu xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển toàn diện về kinh tế -xã hội, là trung tâm công nghiệp và dịch vụ cảng hàng không, cảng nước sâu, cửa ngõ giao thương quốc tế; một trong những cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước vào năm 2025 và thuộc nhóm đầu các tỉnh phát triển. Dự thảo Nghị quyết có quy định trách nhiệm của UBND tỉnh trong việc tổ chức thực hiện và trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh trong việc giám sát thực hiện nghị quyết. Quy định như trên là đầy đủ và đúng quy định hiện hành.​ Nguyễn Bình

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ