Để kịp thời chấn chỉnh và đưa ra các biện pháp hiệu quả trong công tác quản lý dư nợ nguồn vốn uỷ thác, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, vận động, đôn đốc hộ vay trả nợ quá hạn, thu hồi lãi tồn, gửi tiết kiệm và vận động hộ vay tham gia gửi tiền nhàn rỗi vào Ngân hàng chính sách xã hội; củng cố, kiện toàn tổ TK&VV hoạt động chưa tốt. ​Ngày 12/4/2021 tại UBND Phường Bình Đa, BTV Thành Đoàn phối hợp cùng Ngân hàng chính sách xã hội tổ chức kiểm tra giám sát nguồn vay vốn uỷ thác năm 2021.Kiểm tra nguồn vay vốn ủy thác năm 2021.

    Kiểm tra giám sát nguồn vay vốn ủy thác năm 2021

    Qua đó, nhằm mục đích nâng cao các hoạt động tín dụng chính sách đi vào nề nếp, tạo thuận lợi cho các bạn ĐVTN được tiếp cận nguồn vốn, tạo công ăn việc làm tại địa phương, góp phần ổn định cuộc sống. Thảo An

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ