Các nhiệm vụ trọng tâm của ngành văn hóa, thể thao ​, du lịch trong giai đoạn 2021-2025 ​ Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỷ 2020-2025 ngành văn hóa, thể thao, du lịch đã xác định thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh để con người phát triển toàn diện về nhân cách đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn. Phát triển đồng bộ lĩnh vực văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí giữa thành thị và nông thôn. Đầu tư phát triển các lĩnh vực văn hóa tương xứng với đầu tư phát triển kinh tế. Quan tâm đầu tư trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, cách mạng trên địa bàn, công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Gắn kết chặt chẽ giữa khai thác các giá trị di sản văn hóa với phát tiển du lịch trên địa bàn. Tích cực ngăn chặn, đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội; tăng cường các biện pháp phòng chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư, của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo đúng thực chất. Xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Nâng cao chất lượng phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhân rộng mô hình khu ký túc xá, nhà trọ công nhân văn hóa không tội phạm. Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn, đặc biệt là hiệu quả hoạt động của các trung tâm văn hóa thể thao – học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn; nhà văn hóa – thể thao ấp, khu phố; hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao trong công nhân. Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng diện tích trung tâm và nhà văn hóa, một số công trình văn hóa cấp tỉnh; đồng thời đầu tư trang thiết bị đảm bảo trung tâm văn hóa hoạt động hiệu quả. Tạo cơ chế thuận lợi, khuyến khích các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp cùng tham gia đầu tư vào lịnh vực văn hóa, thể thao phục vụ nhân dân, người lao động trên địa bàn. 

    Ban VH-Xh HĐND tỉnh khảo sát tại một điểm nhà văn hóa trên địa bàn huyện Thống Nhất Tăng cường hoạt động văn hóa đối ngoại và coi trọng ngoại giao văn hóa để quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Đồng Nai với cộng đồng quốc tế. Tạo điều kiện cho đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân, nhân dân phát huy tài năng, sáng tác nhiều tác phẩm văn hóa, nghệ thuật có giá trị. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên đảm bảo duy trì và nâng cao thành tích thể thao. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật và huy động xã hội hóa phục vụ phát triển thể dục thể thao. Tổ chức tốt các giải thi đấu quốc tế, quốc gia và khi vực nhất là các môn thể thao thế mạnh của tỉnh. Phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế dịch vụ quan trọng; tập trung đầu tư kết cầu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch đồng bộ, khai thác có hiệu quả các tiềm năng du lịch để hình thành các sản phẩm du lịch mới hấp dẫn đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch, có khả năng thu hút khách chi tiêu cao hơn; xây dựng thương hiệu du lịch Đồng Nai là du lịch sinh thái; đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch; đổi mới công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; tăng cường liên kết vùng, liên kết ngành; huy độn g mạnh mẽ các nguồn lực xã hội, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược có uy tín, thương hiệu để đưa du lịch trở thành một trong những nhiệm vụ độ phát trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2020-2025./. Trương Thị Hộp

     


    Bản đồ

    bản đồ