Đế đảm bảo đầy đủ lương thực, thực phẩm kịp thời phục vụ người dân trong thời gian phòng, chống dịch COVID 19, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai  đã giao Tổng Công ty Tín Nghĩa, Tổng Công ty Cổ phần phát triển khu công nghíệp,

    Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (các Tổng Công ty) chuẩn bị các quầy hàng lương thực, thực phấm (thịt, rau củ quả . . .) để cung cấp kịp thời đến người dân trên địa bàn tỉnh. Các Tổng Công ty có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương, UBND các địa phương để nắm số lượng cần thiết và bố trí các quầy hàng phục vụ cho nguời dân đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Giao UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm bố trí địa điểm phù hợp cho các Tổng Công ty tổ chức phục vụ người dân; khi tổ chức thực hiện phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch và thực hiện giãn cách theo quy định. Giao Sở Công Thương là đơn vị đầu mối hướng dẫn, điều phối thực hiện; công tác triển khai thực hiện chậm nhất trong ngày 3-8-2021. Quá trình thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc, Sở Công Thương chủ động phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện. Quốc Khánh. Nguồn: dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ