​Ngày 12 tháng 5 năm 2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1465/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Theo đó, Hội hoạt động trong phạm vi Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. ​Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc: Tự nguyện, tự quản; dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động; không vì mục đích lợi nhuận; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Có tư cách pháp nhân, con dấu và được mở tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh Đồng Nai và chịu sự quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực hoạt động của Sở Nội vụ và các Sở, ngành khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội. 

  Trường đại học Công nghệ Đồng Nai​ Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghệ

  Đồng Nai là một tổ chức xã hội, tự nguyện của sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả cùng phấn đấu học tập, rèn luyện vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, giàu mạnh, công bằng dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì quyền lợi hợp pháp, chính đáng của sinh viên; đoàn kết và hợp tác bình đẳng với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ vì mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

  Thu Hương

  Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ