​Căn cứ Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2025 và dự kiến kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 18 để cho ý kiến trước khi gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định. ​Theo đó, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 với dự kiến nguồn vốn đầu tư công tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025 là 74.587 tỷ đồng, trong đó: – Vốn ngân sách địa phương là 37.233 tỷ đồng (bao gồm: Nguồn vốn ngân sách tập trung là 18.299 tỷ đồng; nguồn thu tiền sử dụng đất là 10.000 tỷ đồng; nguồn xổ số kiến thiết là 8.100 tỷ đồng; bội chi ngân sách địa phương là 834 tỷ đồng). – Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất: 23.000 tỷ đồng. – Nguồn vốn ngân sách trung ương khoảng 14.354 tỷ đồng (bao gồm nguồn vốn trong nước là 12.321 tỷ đồng và vốn nước ngoài là 2.033 tỷ đồng). Trong đó, UBND tỉnh dự kiến nguồn vốn ngân sách tập trung hàng năm tăng 6% là phù hợp với tốc độ tăng bình quân chung theo Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; dự kiến nguồn thu xổ số kiến thiết, nguồn thu tiền sử dụng đất và nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất cơ bản phù hợp với tình hình thực tế; dự kiến nguồn vốn ODA và nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương là số liệu dự kiến để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định. Trong đó, bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách tỉnh và thực hiện tốt việc phân cấp tạo quyền chủ động cho các địa phương; ưu tiên bố trí nguồn vốn xổ số kiến thiết cho lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề và y tế, chương trình xây dựng nông thôn mới, công trình ứng phó biến đổi khí hậu; nguồn vốn thu tiền sử dụng đất thực hiện theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

  Ảnh: Bà Đặng Thị Kim Thắm – Phó Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra tại kỳ họp

   Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ chưa thông báo tổng mức vốn đầu tư công dự kiến của tỉnh. Vì vậy, HĐND tỉnh đã giao UBND tỉnh có trách nhiệm hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định; báo cáo HĐND tỉnh về kết quả thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại kỳ họp gần nhất của HĐND tỉnh./.

  Tuấn Anh

  Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ