Ngày 03 tháng 12 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 14806/KH-UBND về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.

  Theo đó, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW, đáp ứng yêu cầu triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong tình hình mới.


  Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tòan quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW tại điểm cầu Đồng Nai

  Kế hoạch đã xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu bao gồm:

  1. Tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW trong Quý IV năm 2020.

  2. Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL, bảo đảm phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn theo hướng lấy người dân làm trung tâm, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, tập trung PBGDPL trên Cổng/Trang thông tin điện tử PBGDPL của sở, ngành, địa phương và các ứng dụng trên thiết bị di động; thi tìm hiểu pháp luật, tập huấn pháp luật trực tuyến; gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 – 2021”, Nhân rộng và phát huy các mô hình PBGDPL hay, hiệu quả đã thực hiện trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh như “Phiên tòa giả định”, tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng hình thức trực tuyến, sân khấu hóa, trực quan sinh động, tuyên truyền, phổ biến pháp luật qua facebook của Tỉnh đoàn với fanpage “Tuổi trẻ Đồng Nai”, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật gắn với từng chủ đề nội dung, đối tượng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, Nhân dân.

  3. Tổ chức triển khai công tác PBGDPL toàn diện, rộng khắp đến các đối tượng, địa bàn trong phạm vi toàn tỉnh, có trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò chủ trì của Phòng Tư pháp và sự tham gia, vào cuộc của các cơ quan, đơn vị và đoàn thể ở cơ sở; lồng ghép với hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, học tập tại cộng đồng và các phong trào vận động Nhân dân tuân thủ, chấp hành pháp luật, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hiện đại. Lồng ghép, phát huy vai trò hỗ trợ của các thiết chế văn hóa – thể thao cơ sở, thông tin tham gia PBGDPL ở cơ sở; gắn công tác PBGDPL với việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, ưu tiên nguồn lực PBGDPL cho các nhóm đối tượng đặc thù, yếu thế, dân tộc thiểu số, các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật.

  4. Tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật PBGDPL năm 2012 và đảm bảo kinh phí cho công tác PBGDPL, trong đó chú trọng thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL cho đối tượng đặc thù, yếu thế, người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, các vấn đề pháp luật cấp bách cần được phổ biến, quán triệt ngay; các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; bố trí kinh phí cho công tác PBGDPL ở cơ sở; có các biện pháp thu hút nguồn kinh phí xã hội hóa cho công tác PBGDPL.

  5. Tăng cường và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng của đội ngũ công chức thực hiện công tác PBGDPL; tập huấn, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho đội ngũ này bảo đảm hoạt động chất lượng, hiệu quả, chủ động tham mưu triển khai PBGDPL đáp ứng và phù hợp với yêu cầu thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; khuyến khích, tạo điều kiện và có chính sách thu hút đội ngũ chuyên gia pháp luật tham gia PBGDPL cho Nhân dân, hướng tới xem đây là lực lượng nòng cốt để thực hiện công tác này.


  Đồng chí Võ Thị Xuân Đào – Giám đốc Sở Tư pháp trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW

   6. Huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL động viên, khuyến khích các thành viên, hội viên của Hội Luật gia, Đoàn Luật sư phát huy trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia tư vấn pháp luật, PBGDPL, trợ giúp pháp lý cho Nhân dân; xây dựng, triển khai các mô hình, cách thức PBGDPL cụ thể thông qua việc huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác này; tạo điều kiện, có chính sách khuyến khích cụ thể, phù hợp để huy động tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tham gia, hỗ trợ triển khai công tác PBGDPL.

  7. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác PBGDPL; chủ động phối hợp tổ chức đối thoại chính sách pháp luật giữa các cơ quan nhà nước và Nhân dân, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng, phản biện, giám sát thi hành pháp luật của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức.

  8. Đổi mới tổ chức và hoạt động quản lý nhà nước về PBGDPL, chú trọng nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, phát huy vai trò của các thành viên Hội đồng.

  9. Kết hợp chặt chẽ công tác PBGDPL với công tác tổ chức thực hiện pháp luật, với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, văn hóa khu dân cư, quy chế cơ quan, điều lệ của các tổ chức đoàn thể; gắn công tác PBGDPL với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

  10. Tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL; xác định kết quả triển khai công tác PBGDPL là một trong những tiêu chí đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện và định kỳ hàng năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện cho Chủ tịch UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trong Báo cáo công tác PBGDPL.

  Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh đang dần đi vào nề nếp theo chương trình, kế hoạch cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm với nội dung, hình thức ngày càng phong phú, đa dạng phù hợp với nhu cầu, trình độ từng đối tượng cụ thể. Kết quả đã tạo dần thói quen ý thức chấp hành pháp luật, tôn trọng pháp luật, sử dụng pháp luật vào cuộc sống hàng ngày của các tầng lớp nhân dân; tình hình vi phạm pháp luật, tội phạm và tai nạn giao thông từng bước kéo giảm mỗi năm; các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đảm bảo an toàn về an ninh trật tự tăng dần hàng năm. Tình trạng khiếu nại, tố cáo đã có những chuyển biến tích cực, nhất là các khiếu kiện đông người, vượt cấp giảm cả về số lượng và mức độ gay gắt so những năm trước đây.

  Trong thời gian tới việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trên cần được thực hiện một cách đồng bộ, thường xuyên, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, góp phần ổn định tình an ninh chính trị và phát triển kinh tế của địa phương./.

  Nguồn: stp.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ