UBND tỉnh vừa có quyết định phân bổ 1.600 tấn gạo do Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp cho Đông Nai từ nguôn dự trữ quôc gia cho các huyện, thành phố để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVlD-19 trên địa bàn tỉnh. 

    Quyết định hỏa tốc về phân bổ gạo của tỉnh UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) chủ trì, phối hợp Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung bộ tổ chức giao nhận gạo từ Cục Dự trữ Nhà nước về các địa phương, tổng hợp, tham mưu báo cáo kết quả việc tiếp nhận và giao gạo cho các nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh. Sở LĐTBXH phối hợp các địa phương điều phối, triên khai thực hiện việc cấp phát gạo cho các địa phương theo quy định. Trong quyết định cũng giao Sở Tài chính chủ trì hướng dẫn các địa phương về việc lập hồ sơ theo dõi kết quả tiếp nhận, quản lý, phân phối gạo; mở sổ kế tóan ghi chép, hạch toán đầy đủ về số lượng gạo đã nhận, đã cấp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận phân phối sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng. UBND các huyện, thành phố được phân bổ gạo bố trí địa điểm tiếp nhận tại khu vực Trung tâm hành chính của UBND các huyện, thành phố (mỗi đơn vị giao tại 1 điểm, có kho bãi tránh mưa nắng) và nhân lực để nhận, phân phối gạo về các xã, phường, thị trấn; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn chuẩn bị lực lượng và vật dụng để chia gạo theo số lượng (7,5kg/người). Chủ động rà soát đối tượng thiếu đói do dịch bệnh COVID-19 đảm bảo đúng quy định và thủ tục hỗ trợ khi cấp phát. Các địa phương rút ngắn thời gian ở các bước thực hiện thủ tục hỗ trợ. Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương tiếp nhận, phân bổ gạo kịp thời đến đúng đối tuợng được hỗ trợ trong thời gian 3 ngày (cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật) kể từ ngày nhận được gạo hỗ trợ, đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Trường hợp không phát hết số gạo được cấp hoặc sau khi cấp phát vẫn còn khó khăn thì báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở LĐTBXH) để kịp thời điều tiết cho các đơn vị hoặc kiến nghị Thủ tuớng Chính phủ xem xét bổ sung. Chủ tich UBND cấp huyện chịu trách nhiệm về công tác giao nhận cấp phát gạo cứu trợ được phân bổ trên đia bàn. Tổng hợp, báo cáo kết quả bằng văn bản và phụ lục trong vòng 3 ngày sau khi hoàn thành việc cấp phát gạo. UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể phối hợp với UBND các huyện, thành phố hỗ trợ trong công tác tiếp nhận và cấp phát gạo cho đối tượng; đồng thời kiểm tra, giám sát việc cấp phát đảm bảo đúng đối tượng không để xảy ra sai sót… Quốc Khánh. Nguồn; dongnai.gov.vn

     


    Bản đồ

    bản đồ