Tính từ đầu năm đến ngày 15/6/2020, trên địa bàn tỉnh có 1.642 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, bằng 95% so với cùng kỳ (cùng kỳ 2019 đạt 1.728 doanh nghiệp) với số vốn đăng ký là 15.049 tỷ đồng. ​ Tổng vốn đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và bổ sung tăng vốn từ đầu năm đến ngày 15/6/2020 là: 18.991 tỷ đồng, bằng 80% so với cùng kỳ năm 2019 (cùng kỳ năm 2019 là 23.864 tỷ đồng). trung-tam-hanh-chinh-cong-dong-nai.

    Th​ực hiện đăng ký tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai Tính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/6/2020 đã có 6.672 lượt doanh nghiệp đăng ký trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, 1.066 doanh nghiệp đăng ký trả kết quả tại nhà; thực hiện hỗ trợ, soạn thảo được 342 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, thông báo sử dụng mẫu dấu và đăng tải trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia cho các cá nhân, doanh nghiệp có đề nghị. Lũy kế đến ngày 15/6/2020, toàn tỉnh có 39.123 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia. Về tình hình giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh: Từ ngày 01/5/2020 đến ngày 15/6/2020, có 160 doanh nghiệp giải thể với số vốn 1.988 tỷ đồng và 162 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động 414 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh. Nguyên nhân giải thể và chấm dứt hoạt động và tạm ngừng kinh doanh chủ yếu là do hoạt động kinh doanh không hiệu quả.

    Lê Lài

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ