Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ban hành kèm theo Quyết định số 159/QĐ-TTg ngày 15/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ ​15-4-2021(2).

    Theo đó, bổ sung quy định cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định phân công đơn vị trực thuộc Bộ làm đầu mối giúp việc Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ: Tham mưu xây dựng Kế hoạch, Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; hướng dẫn, đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả các nội dung của Phong trào. Bên cạnh đó, tổ chức hoạt động; kiểm tra; tổng hợp; sơ kết; tổng kết giai đoạn; đánh giá hoạt động của Phong trào hàng năm; thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương giao. Quyết định cũng bãi bỏ Chương IV về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm điều chuyển chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, tài chính, tài sản của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày ra Quyết định 5/3/2021. Đồng thời, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương tiếp tục duy trì hoạt động cho đến khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành việc điều chuyển theo quy định./. Thu Hiền 

    Nguồn: svhttdl.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ