Có 6.000 doanh nghiệp thuộc đối tượng hỗ trợ giãn nộp tiền thuế theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ, ​ ​ Tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch với dịch Covid-19, như các chính sách tín dụng, lao động, bảo hiểm xã hội và đặc biệt là chính sách về thuế. Đến nay, Tỉnh đã ban hành Quyết định hỗ trợ cho người có công theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với 03 huyện, các địa phương còn lại đang khẩn trương thực hiện việc rà soát đối chiếu danh sách chống trùng lặp. Các nhiệm vụ, hỗ trợ theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid 19, các ngành đang tập trung triển khai thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. – Về hỗ trợ giãn nộp tiền thuế theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ, hiện trên địa bàn có 6.000 doanh nghiệp thuộc các đối tượng được hỗ trợ theo Nghị định trên. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp tại Đồng Nai có tỷ lệ xuất khẩu cao do đó lượng doanh nghiệp phát sinh số thuế GTGT phải nộp được gia hạn trong các tháng 3,4,5/2020 không nhiều. Bên cạnh đó, còn nhiều doanh nghiệp có số thuế GTGT còn được khấu trừ cao. Vì vậy, số lượng doanh nghiệp đăng ký gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ không nhiều. Theo Cục thuế tỉnh đến ngày 31/5/2020, Cục thuế tỉnh đã tiếp nhận 2.009 đơn đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất của các doanh nghiệp, tổ chức và không có đơn gia hạn nào của cá nhân. Tính đến ngày 05/6/2020, người nộp thuế được gia hạn là 1.171 tỷ đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng: 331 tỷ đồng, thuế TNDN là 806 tỷ đồng, tiền thuê đất là 53 tỷ đồng. Số thuế được gia hạn của hộ cá nhân kinh doanh: 117 triệu đồng. – Đối với công tác hỗ trợ doanh nghiệp, người dân theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ: Sau khi có hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, UBND tỉnh đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh về thủ tục xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg. Tính đến ngày 09/6/2020, có: 97 đơn vị sử dụng lao động với 3.751 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Về xác nhận Danh sách người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, tính đến ngày 09/6/2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh nhận 04 hồ sơ và đã xác nhận. – Đối với hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 4979/KH-UBND ngày 05/5/2020 về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đến nay, đã chi hỗ trợ cho 107.645/109.456 (đạt tỷ lệ 98,34%) người với số tiền 137.094.950.000 đồng, cụ thể như sau: 10.271/10.278 (tỷ lệ 99,93%) người có công với số tiền 15.366.200.000 đồng; 66.023/67.437 (tỷ lệ 98%) đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền 98.230.500.000 đồng; 31.351/31.746 (tỷ lệ 98,75%) đối tượng hộ nghèo và cận nghèo với số tiền 23.498.250.000 đồng; Đồng thời, UBND tỉnh ban hành quyết định chi hỗ trợ cho 2.647 người lao động mất việc làm với số tiền 2.647 triệu đồng; 259 hộ kinh doanh với số tiền 259 triệu đồng (đã chi 150 triệu đồng); tạm ngừng đóng vào quỹ tử tuất của 73 doanh nghiệp với 10.528 lao động với số tiền tạm ngừng đóng 78.700 triệu đồng, hiện các huyện thực hiện chi trả và tiếp tục rà soát, chi trả.​

    Nguyễn Bình

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ