​Đại biểu thuộc tổ Biên Hòa II đề nghị các cấp cần tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng và cấp phép xây dựng; có chế tài và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. ​ Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng báo cáo trả lời, cụ thể như sau: Đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng và xử lý vi phạm trật tự xây dựng UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 quy định việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, theo đó đã quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, phân công trách nhiệm trong công tác quản lý xây dựng đối với công trình được cấp giấy phép xây dựng và miễn giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, thực hiện chức năng nhiệm vụ của Sở Xây dựng và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Sở Xây dựng đã chỉ đạo Thanh tra Sở và các Phòng chuyên môn thường xuyên chủ chủ động triển khai, đôn đốc UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Trong 09 tháng đầu năm 2020, Sở Xây dựng đã ban hành các văn bản đôn đốc, nhắc nhở UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị liên quan thường xuyên tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng và thực hiện báo cáo định kỳ kết quả xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh (văn bản số 504/SXD-TTr ngày 11/2/2020, văn bản số 2337/SXD-TTr ngày 15/5/2020, văn bản số số 4355/SXD-TTr ngày 24/8/2020 và văn bản số 4258/SXD-TTr ngày 18/8/2020 về việc triển khai công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh và văn bản số 4870/SXD-TTr ngày 18/6/2020 báo cáo đề xuất UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường qản lý hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh). Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Ban quản lý các Khu công nghiệp, Ban quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học thực hiện một số các chỉ đạo cụ thể nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động xây dựng, trật tự xây dựng, quy hoạch xây dựng và kinh doanh bất động sản theo tinh thần các Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 12/9/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 05/4/2019 về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 05/7/2019 về việc chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện về Sở Xây dựng để tổng hợp trả lời hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. Trên cơ sở báo cáo của các địa phương, trong 09 tháng đầu năm 2020; UBND cấp huyện đã xây dựng các kế hoạch kiểm tra về trật tự xây dựng, quy hoạch xây dựng tại địa phương. Tại báo cáo số 4999/BC-SXD ngày 22/9/2020 của Sở Xây dựng về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh 09 tháng đầu năm 2020, theo đó tổng số công trình vi phạm trong 09 tháng đầu năm 2020 là 177 công trình, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2019 (trong đó sai phép là 37 công trình; vi phạm không có giấy phép xây dựng là 98, sai quy hoạch là 31 công trình). ​

    Nguyễn Thị Oanh

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ