Qua 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh, Đồng Nai đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện và đồng bộ. ​ Cấp ủy các cấp, các ngành đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triền khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nghiêm túc, đúng kế hoạch với nhiều nội dung sáng tạo, cụ thể, lựa chọn nhiều nội dung đột phá, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, tự giác của hầu hết các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và được quần chúng nhân dân hưởng ứng.

  Một Hội nghị cán bộ chủ c​hốt để triển khai các chủ trương của Đảng

   Công tác cải cách hành chính; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu được đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng, xây đựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được tăng cường; từng bước ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chinh trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (khóa X) và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW được thực hiện bài bản, đồng bộ. Việc đăng ký cam kết và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đa số cán bộ, đảng viên đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, phù hợp hơn với đặc điểm, tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên. Trong đó, nhiều cán bộ đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã nghiêm túc thực hiện việc định kỳ trao đổi, đối thoại với nhân dân, doanh nghiệp, nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của nhân dân, giúp cho việc lãnh đạo của cấp ủy và điều hành của chính quyền các cấp sát với đời sống, gần với dân, góp phần xây dựng chính quyền liêm chính, vững mạnh thực sự vì dân. Qua đó, góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, mang lại sự thống nhất và đoàn kết trong nội bộ, đồng thuận trong nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân được tăng cường. Cùng với việc tiếp tục duy trì, phát huy các mô hình có hiệu quả, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn kết với các phong trào thi đua yêu nước; xuất hiện nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu, gương “người tốt, việc tốt” trên các lĩnh vực, trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng nhìn lại 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, toàn tỉnh cũng còn một số hạn chế: Việc lựa chọn nội dung đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của một số cấp ủỵ, địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, đôi lúc chua quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu làm theo Bác của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn chung chung, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, kết quả “làm theo” Bác chưa thật sự rõ nét, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương, việc thực hiện tự phê bình và phê bình vẫn còn chung chung, chưa chỉ ra khuyết điểm cụ thể; chất lượng công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế; việc cảnh báo, phòng ngừa sai phạm đôi lúc thiếu kịp thời, dẫn đến một số cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, diễn biến”, “tự chuyển hóa” không được phát hiện sớm để uốn nắn, phải kỷ luật Đảng, hoặc xử lý theo quy định của pháp luật.

  Nguyễn Thị Oanh

  Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ