Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Nghị quyết số 337/NQ-UBBC công bố đến toàn thể nhân dân và cử tri trên địa bàn tỉnh và kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày 23-5-2021. Theo đó, tổng số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 135 người; tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 81 đại biểu. Báo Đồng Nai trân trọng đăng danh sách 81 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử.

    (Kèm theo Nghị quyết số 337/NQ-UBBC ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh): baodongnai.com.vn ​​ ​ 


    Bản đồ

    bản đồ