Được sự chấp thuận của của UBND tỉnh tại Văn bản số 11756/UBND-CNN ngày 13/11/2017 về việc thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành quản lý, vận hành, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Từ ngày 08/4/2019 đến ngày 10/6/2019 Chi cục Thủy lợi phối hợp với Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức cho các cán bộ quản lý thủy lợi và lớp Đào tạo kỹ năng vận hành cho công nhân kỹ thuật thủy lợi. Mục tiêu của khóa bồi dưỡng nhằm phổ biến, hướng dẫn một số quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, như: Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/6/2017; Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và Quyết định số 1050a/QĐ-BTC ngày 30/6/2018 của Bộ Tài chính về giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020; Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi. Giúp cho học viên nắm vững được yêu cầu và nội dung về quản lý và khai thác công trình thủy lợi, nâng cao hiệu quả quản lý khai thác sử dụng và bảo vệ các công trình thủy lợi. Hướng dẫn thực hành một số kỹ năng chuyên môn trong vận hành, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, ứng phó sự cố công trình thủy lợi cho đội ngũ cán bộ, công nhân quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi. Kết thúc khóa học, có 35 học viên (16 công nhân, 19 cán bộ) đã được cấp giấy chứng nhận, đồng thời có 04 học viên được nhà trường tặng giấy khen đạt thành tích trong học tập. Được biết, công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công nhân làm công tác thủy lợi đã được quan tâm thực hiện, từ năm 2010 đến nay đã đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 210 người, trong đó: Năm 2011 là 123 người (102 công nhân, 21 cán bộ), năm 2015 là 52 người (28 công nhân, 24 cán bộ), năm 2019 là 35 người (16 công nhân, 19 cán bộ).

    Nguyễn Ngọc – CCTL

    Nguồn: sonongnghiep.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ