Ngày 30/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet. Theo đó, Quyết định trên quy định cụ thể hình thức đấu giá, phương thức đấu giá; thù lao dịch vụ đấu giá; chi phí đấu giá tài sản; lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; trình tự, thủ tục đấu giá; quy chế đấu giá… đối với kho số viễn thông, tên miền Internet. Kho số viễn thông được đấu giá quyền sử dụng là các mã, số viễn thông có cấu trúc đặc biệt nằm trong quy hoạch kho số viễn thông và có tiêu chí quy định tại Phụ lục I của Quyết định này. Kho số viễn thông này sẽ được xem xét, lựa chọn từ kho số viễn thông chưa phân bổ cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được phân bổ thông qua phương thức đấu giá sẽ bao gồm các tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” không dấu cấp 2 dùng riêng có 01 ký tự và 02 ký tự. Các doanh nghiệp, tổ chức tham gia đấu giá mã, số viễn thông phải đáp ứng được yêu cầu về tài chính, kỹ thuật phù hợp đối với từng loại mã, số viễn thông được đấu giá theo quy hoạch và quy định về quản lý kho số viễn thông. Ngoài ra, các doanh nghiệp, tổ chức được phân bổ mã, số, khối số viễn thông thông qua đấu giá được phép chuyển nhượng quyền sử dụng mã, số, khối số này cho các doanh nghiệp, tổ chức khác sau khi đã khai thác và sử dụng mã, số, khối số viễn thông trong thời gian ít nhất 03 năm, kể từ ngày được cấp, phân bổ mã, số, khối số viễn thông. Đối với chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet, các điều kiện chuyển nhượng ngoài quy định tại khoản 2 Điều 49 của Luật Viễn thông còn phải đáp ứng các điều kiện như: không được phép chuyển nhượng tên miền Internet đối với tên miền được ưu tiên bảo vệ, tên miền đang xử lý vi phạm hoặc đang trong quá trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại hoặc đang bị tạm ngừng sử dụng. Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg​.

    Hà Giang. Nguồn: stttt.dongnai.gov.vn

     


    Bản đồ

    bản đồ