Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng và triển khai kế hoạch, tổ chức các hoạt động tuyên truyền về xây dựng đời sống “Văn hóa công nhân” nhân Tháng công nhân năm 2021 12-5-2021 (1).jpg ​Việc tổ chức tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên Báo Đồng Nai; Đài PT-TH Đồng Nai; treo băng rôn, cờ phướn, pano và tờ rơi. Đồng thời, triển khai kế hoạch đến các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các hoạt động được tổ chức theo hình thức phù hợp trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp. 12-5-2021 

    Các nội dung tuyên truyền gồm: Sản xuất, kinh doanh ổn định và từng bước phát triển; Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp; Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người lao động; Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, tác phong lao động công nghiệp trong công nhân; Có lập trường, tư tưởng vững vàng; có ý chí vượt khó, vươn lên, lập thân, lập nghiệp… Hoạt động nhằm tạo dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp và xây dựng đội ngũ công nhân có nếp sống văn hóa lành mạnh, có tác phong làm việc công nghiệp, năng suất, chất lượng và hiệu quả. Qua đó, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội về tháng công nhân tạo hiệu ứng tốt đến tư tưởng, hành động của người lao động trong thi đua lao động sản xuất./. Thu Hiền 

    Nguồn: svhttdl.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ