​Phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, đảng viên và nhân dân là một trong những chỉ tiêu quan trọng mà nghị quyết Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra và phấn đấu thực hiện hiệu quả. Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp Võ Thị Xuân Đào cho biết: “Nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân là việc làm quan trọng. Có như vậy thì chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước mới thực sự đi vào cuộc sống”… 

    Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp ra mắt Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 Nhiều cách làm sáng tạo Theo đồng chí Võ Thị Xuân Đào, với sự phát triển mạnh của công nghệ thông tin, hệ thống mạng xã hội cập nhật thường xuyên, việc định hướng tuyên truyền, phổ biến pháp luật phải được tổ chức bằng nhiều cách làm sáng tạo như thi tìm hiểu trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, đẩy mạnh cải cách hành chính…mới mang lại hiệu quả. “Đảng bộ Sở đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến 2 năm 2018-2019; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng hình thức trực tuyến, sân khấu hóa; “Phiên tòa giả định”; mô hình “Pháp luật cho mọi người”; tuyên truyền pháp luật hướng vào công nhân lao động, đồng bào dân tộc thiểu số…đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức “sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật” cho toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh”, Đồng chí Võ Thị Xuân Đào nhấn mạnh. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở đã lãnh đạo hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đưa công tác này ngày càng đi vào nền nếp, được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm. Nội dung và hình thức được lựa chọn phù hợp từng đối tượng, sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật của cán bộ công chức khi thực thi nhiệm vụ và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trong thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân. Chẳng hạn như tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng giáo dục phổ biến pháp luật của tỉnh tổ chức thành công hai cuộc thi tìm hiểu pháp luật theo hình thức trực tuyến thu hút hơn 369,8 ngàn lượt thi (năm 2018 có hơn 88,4 ngàn lượt; năm 2019 hơn 281,4 ngàn lượt thi) đã tạo sự lan tỏa rộng, có tác dụng lớn trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp Võ Thị Xuân Đào cho biết thêm, để tiếp tục nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nghị quyết trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Sở tiếp tục triển khai nhiều giải pháp, trong đó có đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; rà soát kiến nghị bãi bỏ những quy định pháp luật không còn phù hợp… Thực hiện nhiệm vụ này, thời gian qua, Đảng bộ sở đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả Quyết định 126/QĐ-TTg ngày 25-1-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước giai đoạn 2014-2018. Đảng bộ Sở đã lãnh đạo các phòng chức năng và phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tổng rà soát toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo đạt kết quả tốt, đúng tiến độ yêu cầu. Đồng thời, Đảng bộ sở còn lãnh đạo thực hiện hiệu quả văn bản 2840 ngày 19-3-2019 của UBND tỉnh về tham mưu rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành không còn phù hợp… Qua rà soát, đã kiến nghị UBND tỉnh ban hành các quyết định bãi bỏ hoàn toàn 56 quyết định pháp luật không còn phù hợp và bãi bỏ một phần để điều chỉnh, bổ sung 5 văn bản quy phạm pháp luật… “Việc làm này có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật của địa phương, hướng tới xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất”, bà Võ Thị Xuân Đào nhấn mạnh… Với mục tiêu, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Sở Tư pháp trong nhiệm kỳ mới phấn đấu lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn dân, nhằm đưa pháp luật vào thực tiễn; phối hợp triển khai hiệu quả các hình thức tuyên truyền pháp luật, tập trung vào nhiều loại hình đối tượng cụ thể nâng cao hiệu quả, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống. Kim Anh

     Box: Đồng loạt nhiều cách làm sáng tạo, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Tư pháp đã lãnh đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hàng vạn lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tính riêng năm 2019 đã tuyên truyền được 3 ngàn cuộc, hơn 90 ngàn lượt người tham dự; mở 11 lớp tập huấn pháp luật cho 1,1 ngàn thành viên câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật và nhiều hoạt động khác…

    Nguồn: dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ