​Tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh, cụ thể như sau: ​- Bảo hiểm thất nghiệp được tính trong quỹ lương của các cơ quan đơn vị (thay vì được tính trong kinh phí hoạt động chi thường xuyên của các đơn vị theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND). – Bổ sung nhiệm vụ chi hoạt động đặc thù đối với trường hợp chi lương dạy thêm giờ đối với các cơ sở giáo dục công lập, bao gồm: Trường Chính trị tỉnh và trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật; Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên có giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, lý luận chính trị để chuẩn hóa, nghỉ bệnh, nghỉ thai sản hoặc các trường thiếu giáo viên dạy môn tin học, môn công nghệ (chuyên ngành kỹ thuật công nghiệp). – Điều chỉnh phương pháp xác định kinh phí hoạt động chi thường xuyên đối với trường Chính trị tỉnh và trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật theo số biên chế được duyệt là 35 triệu đồng/biên chế/năm (thay vì tính theo số lượng học viên của trường). Các nội dung điều chỉnh như trên nhằm giải quyết một số khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND và đã được kiến nghị xem xét sửa đổi qua kết quả hoạt động giám sát chuyên đề trong năm 2019 của Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng thống nhất kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND sang năm 2021 (bao gồm nội dung sửa đổi, bổ sung như trên) để đảm bảo phù hợp với chủ trương kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021 của Quốc hội.

    Tuấn Anh

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ