Thực hiện Luật Đấu giá tài sản năm 2016, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. Trên cơ sở đề nghị của các tổ chức đấu giá tài sản và việc rà soát đăng ký hoạt động, quyết định thành lập các tổ chức đấu giá tài sản của Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 08/01/2021, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông báo số 53/TB-BTP về việc công bố Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước. Theo Thông báo số 53/TB-BTP thì cả nước có 658 tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản, trong đó thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Thanh Hóa là 03 địa phương có nhiều tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản nhất (Hà Nội có 95 tổ chức, Thành phố Hồ Chí Minh có 84 tổ chức, tỉnh Thanh Hóa có 34 tổ chức); riêng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 11 tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản gồm: 07 tổ chức đấu giá và 04 chi nhánh của tổ chức đấu giá).

  Một buổi đấu giá tại một chi nhánh tổ chức đấu giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

   Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước được cập nhật và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản./.

  Đình Thụ

  Nguồn: stp.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ