Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 12 tháng 01 năm 2021 đã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều theo chuẩn tỉnh Đồng Nai cuối năm 2020 ​Về số hộ nghèo Số hộ nghèo đầu năm 2020: 5.500 hộ, chiếm tỷ lệ 0,64% so với tổng số hộ dân; số hộ thoát nghèo trong năm: 1.778 hộ; số hộ nghèo chết, chuyển đi: 245 hộ; số hộ nghèo phát sinh mới: 241 hộ; số hộ nghèo thực giảm: 1.782 hộ; số hộ nghèo còn lại cuối năm 2020: 3.718 hộ, chiếm tỷ lệ: 0,41% so với tổng sổ hộ dân. Phân loại 3.718 hộ nghèo cuối năm 2020, như sau: Hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập của tỉnh: 3.652 hộ (chiếm 98,2% tổng số hộ nghèo); hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều của tỉnh: 66 hộ (chiếm 1,8% tổng số hộ nghèo); hộ nghèo A: 209 hộ, chiếm 5,6% tổng số hộ nghèo và chiếm tỷ lệ 0,02% so tông sô hộ dân (là hộ nghèo có ít nhất một thành viên trong hộ còn khả năng lao động, thuộc mục tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo tỉnh Đồng Nai); hộ nghèo B: 3.509 hộ, chiếm 94,4% tổng số hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,39% so tổng số hộ dân (là hộ nghèo không có thành viên nào trong hộ có khả năng lao động, hiện tại, không có khả năng thoát nghèo); hộ thành thị: 600 hộ (chiếm 16,1% so với tổng số hộ nghèo); hộ nông thôn: 3.118 hộ (chiếm 83,9% so với tổng số hộ nghèo); hộ có chủ hộ là người dân tộc thiểu số: 358 hộ (chiếm 9,6% so với tổng số hộ nghèo); hộ nghèo theo chuẩn cả nước: 1.710 hộ (chiếm tỷ lệ 0,19% so với tổng số hộ dân); hộ cận nghèo theo chuẩn cả nước: 1.259 hộ (chiếm tỷ lệ 0,14% so với tổng số hộ dân). Về số hộ cận nghèo Số hộ cận nghèo đầu năm 2020: 5.755 hộ, chiếm tỷ lệ 0,66% so với tổng số hộ dân; sô hộ chêt, chuyển đi: 40 hộ; sổ hộ chuyển xuống hộ nghèo: 69 hộ; số hộ thoát chuân cận nghèo: 3.065 hộ; số hộ cận nghèo phát sinh mới: 841 hộ; số hộ cận nghèo thực giảm: 2.333 hộ; số hộ cận nghèo còn lại cuối năm 2020’: 3.422 hộ, chiêm tỷ lệ: 0,38% so với tổng số hộ dân. Số hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo cuối năm 2020 được phê duyệt nêu trên là cơ sở để thực hiện các chính sách thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các chính sách an sinh xã hội, các chính sách kinh tế – xã hội năm 2021. Đức Thể

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ