Kết quả thực hiện nghị quyết số 101/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh quy định việc hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ tư thục ở khu vực có nhiều công nhân lao động đến năm 2020 ​ Thực hiện Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020”, UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức khảo sát nhu cầu hỗ trợ kiện toàn hoặc thành lập mới nhóm trẻ và khảo sát nhu cầu gửi trẻ của đối tượng công nhân, người dân khu vực khu công nghiệp. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 101/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 quy định việc hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ tư thục ở khu vực có nhiều công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020. Theo Nghị quyết số 101/2017/NQ-HĐND, dự kiến sẽ hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng, sửa chữa khu vệ sinh của 150 nhóm với mức 40 triệu đồng/nhóm; xây dựng, sửa chữa khu vực bếp cho 113 nhóm với mức 18 triệu đồng/nhóm; đầu tư trang thiết bị dạy học cho 213 nhóm với mức 41,8 triệu đồng/nhóm.

    Thường trực HĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 101/2017/NQ-HĐND Căn cứ Nghị quyết 101/2017/NQ-HĐND, trên cơ sở đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 về ban hành danh mục nhóm trẻ tư thục được hỗ trợ theo Nghị quyết số 101/2017/NQ-HĐND và Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 về việc điều chỉnh danh mục chi tiết kèm theo Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh. Kết quả thực hiện đến nay, tỉnh đã hỗ trợ được 127 nhóm trẻ tư thục với tổng kinh phí 5 tỷ 464 triệu đồng, trong đó, kinh phí sửa chữa nhà vệ sinh là 1 tỷ 109 triệu đồng, kinh phí sửa chữa nhà bếp là 180 triệu đồng và kinh phí mua sắm trang thiết bị là 4 tỷ 175 triệu đồng. Việc triển khai hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ tư thục ở khu vực có nhiều công nhân lao động trên địa bàn tỉnh đã đem lại những hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng trong công tác nuôi dạy trẻ, giúp phụ huynh an tâm lao động, sản xuất./.

    Đức Thể

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vb


    Bản đồ

    bản đồ