Đồng Nai đang phát triển mạnh diện tích cây ăn trái. Ảnh: Thu hoạch cây có múi tại xã Xuân Bắc, huyện Xuân lộc. Ảnh: Phan Anh Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn, toàn tỉnh hiện có trên 170 ngàn ha cây lâu năm, tăng 188 ha so cùng kỳ. Trong đó, diện tích cây công nghiệp lâu năm đạt gần 98,8 ngàn ha, diện tích cây ăn quả lâu năm đạt gần 70 ngàn ha. Diện tích tăng chủ yếu là một số cây ăn trái chủ lực của tỉnh như: chuối, xoài, sầu riêng, mít, bưởi… Toàn tỉnh sẽ chuyển đổi trên 3 ngàn ha đất trồng lúa. Cụ thể, chuyển sang cây hàng năm khác khoảng 680 ha, chuyển sang cây lâu năm gần 865 ha, chuyển sang trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản khoảng 109 ha…Ngoài ra, toàn tỉnh cũng sẽ chuyển 1.850 ha cây lâu năm có hiệu quả kinh tế không cao như: điều, cao su, mía, cà phê…sang cây ăn trái. Sự chuyển đổi này căn cứ trên cơ sở khảo sát đánh giá lại chất lượng đất nông nghiệp, tiếp tục rà soát điều chỉnh kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu tại địa phương. Trong đó đặc biệt chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa và giảm quy mô diện tích một số cây trồng hiệu quả kinh tế không cao. Phan Anh


    Bản đồ

    bản đồ