​​Trong đó, trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 dự kiến có 18 nội dung​ ​ Để chủ động phục vụ các kỳ họp HĐND tỉnh năm 2021 và trên cơ sở đề xu​ất của các sở, ngành chuyên môn, UBND tỉnh dự kiến có 47 nội dung các báo cáo, đề án, tờ trình cần trình HĐND tỉnh thông qua trong năm 2021. Trong đó, trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 dự kiến có 18 nội dung, kỳ họp thường lệ cuối năm có 19 nội dung và các kỳ họp chuyên đề là 10 nội dung. Ngoài những nội dung trên, khi có những phát sinh khác, UBND tỉnh sẽ tiếp tục báo cáo và đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung.

    Lê Lài

     


    Bản đồ

    bản đồ