Trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới về phương thức hoạt động, các đại biểu phát huy vai trò, trách nhiệm là người đại biểu dân cử, Thường trực, các Ban và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, năng động sáng tạo, vận dụng linh hoạt những quy định của pháp luật, cải tiến phương thức hoạt động để nâng cao trách nhiệm của đại biểu, phát huy dân chủ trong hoạt động của HĐND. ​ Trong hoạt động kỳ họp, đại biểu tập trung nghiên cứu, tích cực thảo luận, chất vấn, đóng góp nhiều ý kiến trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, những vấn đề quan trọng của địa phương, góp phần hoàn thành nội dung, chương trình kỳ họp của HĐND. Các ý kiến phát biểu tập trung vào nội dung, chương trình kỳ họp, nêu lên những kết quả hạn chế, kiến nghị, giải ph​áp khắc phục giúp cho việc ban hành nghị quyết của HĐND có chất lượng và giúp cho UBND đề ra các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội phù hợp. Một số đại biểu đã tích cực, chủ động cùng tham gia đặt vấn đề thảo luận làm rõ thêm vấn đề sau khi lãnh đạo ngành trả lời tại kỳ họp. Trong các hoạt động giám sát, đại biểu xem xét các báo cáo giám sát, đề xuất những giải pháp kiến nghị để khắc phục những khó khăn, hạn chế của các đơn vị, địa phương có liên quan; trong hoạt động tiếp công dân, đại biểu đã giải thích và hướng dẫn công dân chấp hành quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; trong hoạt động tiếp xúc cử tri, các đại biểu đã lắng nghe, thu thập, giải thích và trả lời các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri. Đây cũng là căn cứ để theo dõi đánh giá chất lượng hoạt động của đại biểu hàng năm, qua đó nâng cao dần số lượng và chất lượng ý kiến thảo luận, chất vấn của đại biểu.

  Đại biểu Huỳnh Thanh Bình – Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Tân Phú phát biểu thảo luận tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh

   Để đánh giá chất lượng hoạt động của các đại biểu và tổ chức HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã thành lập Hội đồng đánh giá chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh và ban hành Hướng dẫn đánh giá chất lượng hoạt động của đại biểu và các tổ chức HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm tạo cơ sở cho việc thực hiện. Định kỳ hàng năm, các tổ chức HĐND tỉnh tổ chức họp đánh giá đảm bảo nghiêm túc, khách quan; từng đại biểu căn cứ vào kết quả hoạt động của mình tự chấm điểm theo mẫu quy định và có báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh. Trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá chất lượng và bình xét khen thưởng của từng tổ chức HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp Hội đồng đánh giá chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh để xem xét, lấy ý kiến và thống nhất mức độ đánh giá chất lượng hoạt động từng đại biểu và từng tổ chức; đồng thời bình xét đề nghị Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với những đại biểu và tổ chức HĐND tỉnh có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND tỉnh hàng năm. Hội đồng đánh giá chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh đã làm việc với tinh thần dân chủ, khách quan, trung thực; có phân tích các yếu tố tác động thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đại biểu và tổ chức HĐND tỉnh. Việc thực hiện đánh giá đã có tác động tích cực đến việc nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của đại biểu và tổ chức HĐND tỉnh; qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả khen thưởng hàng năm, 100% đại biểu và các tổ chức HĐND tỉnh đều được Chủ tịch HĐND tỉnh công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong đó, có 92 lượt đại biểu và 28 lượt tổ chức tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh hàng năm. Kết thúc nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch HĐND tỉnh đã công nhận 16 tổ chức và 79 đại biểu HĐND tỉnh đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đối với 12 tổ chức và 35 đại biểu có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Kế thừa và phát huy truyền thống của HĐND tỉnh qua các khoá, nhận thức rõ trách nhiệm của mình trước yêu cầu hội nhập, phát triển của tỉnh, HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, quyết tâm cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng của địa phương.

  Lê Lài

  Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ