I. Nội dung xét chọn 1. Đối tượng xét chọn – Các doanh nghiệp được thành lập theo luật pháp Việt Nam và đóng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, có nguyện vọng tham gia chương trình xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020 của Bộ Công Thương. – Chỉ xét chọn doanh nghiệp, không xét chọn riêng lẻ các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp. 2. Tiêu chí xét chọn – Doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp và có lãi trong năm 2020. – Không vi phạm pháp luật Việt Nam, không bị các đối tác trong và ngoài nước khiếu kiện về thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, thực hiện nghiêm túc hợp đồng xuất khẩu. – Hoàn thành các nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước; – Có kim ngạch xuất khẩu năm 2020 (từ 01/01/2020 – 31/12/2020) đối với từng nhóm hàng/mặt hàng đạt mức tối thiểu cụ thể như sau: TT Tên mặt hàng KNXK tối thiểu (USD) 

    II. Thủ tục xét chọn 1. Hồ sơ xét chọn Doanh nghiệp gửi 02 bộ hồ sơ đăng ký xét chọn qua đường bưu điện đến Sở Công Thương Đồng Nai. Bộ hồ sơ đăng ký xét chọn bao gồm: a) Đơn đăng ký Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín (theo mẫu đính kèm): 01 bản chính. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký xét chọn nhiều mặt hàng thì Đơn đăng ký của doanh nghiệp phải kê khai cụ thể từng mặt hàng. b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp. c) Bản sao các bằng khen, giấy chứng nhận về các giải thưởng mà doanh nghiệp được khen thưởng trong năm trước thời điểm xét chọn. 2. Quy trình xét chọn 2.1. Xét chọn Quy trình xét chọn gồm: – Cơ quan, tổ chức xét chọn hướng dẫn các doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký xét chọn. – Tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét chọn của các doanh nghiệp. – Phối hợp với cơ quan Hải quan, Thuế, Môi trường tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp trực thuộc để xác nhận tại thời điểm xét chọn doanh nghiệp không bị cưỡng chế ngừng làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, không nợ đọng thuế, không vi phạm pháp luật về môi trường. – Kiểm tra và xét chọn doanh nghiệp đáp ứng đủ các tiêu chí xét chọn và gửi kết quả xét chọn về Bộ Công Thương. 2.2. Công bố – Trên cơ sở kết quả xét chọn của các cơ quan, tổ chức gửi về, Bộ Công Thương sẽ rà soát, tổng hợp, biên tập và công bố công khai danh sách sơ bộ các Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công Thương, trên trang thông tin điện tử của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Cục Xúc tiến Thương mại, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương để xin ý kiến công luận trong khoảng thời gian là 20 ngày. – Trong thời gian danh sách sơ bộ nêu trên được công bố công khai, các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước theo dõi, kiến nghị đưa ra khỏi danh sách các doanh nghiệp phát hiện vi phạm hoặc kiến nghị bổ sung các doanh nghiệp mới đáp ứng đủ các tiêu chí xét chọn theo quy định tại khoản 3, phần I Quy chế này. – Sau thời gian công bố sơ bộ, Bộ Công Thương sẽ công bố chính thức danh sách doanh nghiệp xuất khẩu uy tín trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công Thương, trên trang thông tin điện tử của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Cục Xúc tiến Thương mại, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương. 3. Hỗ trợ: Các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín do Bộ Công Thương công bố sẽ được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 910/QĐ-BCT ngày 12/4/2019 của Bộ Công Thương về một số hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Bộ Công Thương. 4. Thời gian nhận hồ sơ: Các doanh nghiệp gửi hồ sơ về Sở Công Thương Đồng Nai chậm nhất ngày 09/5/2021 (thứ sáu), sau thời hạn trên Sở Công Thương sẽ không xem xét. 5. Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Hải quan, Cục Thuế, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, các Hội, Hiệp hội ngành hàng phối hợp triển khai đến các doanh nghiệp đáp ứng điều kiện nêu trên để đăng ký./. 

    Nguồn: sct.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ