Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa IX theo quy định. ​Qua tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND tỉnh nhận 22 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh do các Tổ đại biểu HĐND tỉnh chuyển về. Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển UBND tỉnh để đề nghị xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Đến nay, UBND tỉnh đã báo cáo trả lời 20/22 ý kiến, kiến nghị của cử tri về Thường trực HĐND tỉnh. Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND tỉnh đã phân công các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh thực hiện giám sát, khảo sát nội dung giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh. Qua báo cáo kết quả giám sát của các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, cho thấy tỷ lệ các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan giải quyết hoàn thành đạt 90%; tỷ lệ các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan giải quyết, nhưng cử tri chưa đồng thuận và đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan tiếp tục xem xét nội dung phản ánh, kiến nghị còn 10%. Nhìn chung, việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp thu thực hiện, đạt tỷ lệ 90,9% và báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh để trả lời đến cử tri. Các cơ quan chức năng đã thể hiện trách nhiệm trong việc tiếp thu, xem xét, nghiên cứu trả lời các nội dung cử tri phản ánh với trách nhiệm cao; đã tiến hành khảo sát thực tế nội dung kiến nghị của cử tri và vận dụng các quy định để giải quyết đúng thẩm quyền, trách nhiệm của ngành, qua đó đã đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cử tri, như: Cử tri phản ánh khu xử lý rác thải Cù Lao Xanh tiếp nhận rác thải công nghiệp ngoài tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo và thông tin đến cử tri, theo đó việc Doanh nghiệp tiếp nhận chất thải rắn công nghiệp ngoài tỉnh để xử lý là phù hợp với quy định tại Quyết định số 91/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn, trong đó quy định“không hạn chế việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại từ địa phương khác về địa phương mình để xử lý theo quy định”; việc khắc phục hệ thống cống thoát nước tuyến Quốc lộ 1A đoạn từ Km 1771+500 và Km 1774+200 qua địa bàn xã Xuân Hòa đã được Chi nhánh BOT 319 Sông Phan triển khai thực hiện hoàn thành trong tháng 8/2020; tình trạng hệ thống dây cáp điện, điện thoại, cáp viễn thông, cáp mạng…của nhiều đơn vị chằng chịt trên không, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và đảm bảo an toàn của thành phố Biên Hòa, đã được UBND thành phố Biên Hòa triển khai thí điểm ngầm hóa tại một số tuyến đường. Trong giai đoạn 2021-2025, UBND thành phố Biên Hòa sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên các tuyến đường nội ô thuộc địa bàn thành phố Biên Hòa để đảm bảo mỹ quan đô thị… Tuy nhiên việc trả lời ý kiến cử tri của UBND tỉnh còn nội dung trả lời cử tri chưa đồng thuận và đề nghị tiếp tục được quan tâm xem xét, như: Ý kiến của cử tri xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom đề nghị Công ty Điện lực Đồng Nai và Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai quan tâm, nghiên cứu phối hợp trong việc gửi thông báo tiền điện, tiền nước cho người dân vào cùng khoảng thời gian nhất định trong tháng để tạo điều kiện cho người dân thanh toán tiền điện, tiền nước. Theo báo cáo của UBND tỉnh, Công ty Điện lực Đồng Nai và Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai thực hiện ghi chỉ số đồng hồ điện và đồng hồ nước trong cùng thời gian là không phù hợp, do đặc thù của mỗi ngành không giống nhau và ảnh hưởng đến kế hoạch ghi của các vùng khác. Do đó, cử tri kiến nghị Điện lực Đồng Nai có giải pháp kéo giãn thời gian thông báo đóng tiền điện đến hộ dân (cụ thể là từ 7 đến 14 ngày sau khi có thông báo tiền điện lần thứ nhất), để tránh gây áp lực thời gian đóng tiền điện cho hộ dân. Ý kiến cử tri xã Xuân Tâm phản ánh khu xử lý rác thải Xuân Tâm (Cty TNHH Cù Lao Xanh) quá trình hoạt động còn phát tán mùi hôi, theo báo cáo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND huyện Xuân Lộc đo đạc, giám sát hoạt động của khu xử lý, đã ghi nhận các nội dung tồn tại về nước thải, báo cáo đánh giá tác động môi trường; ngày 16/11/2020, Đoàn kiểm tra của Tổng cục Môi trường đã yêu cầu Công ty có biện pháp che phủ chất thải sinh hoạt và các phần thu hồi được từ dây chuyền phân loại chất thải rắn sinh hoạt để giảm thiểu mùi hôi, nước rỉ rác phát sinh. Do đó, cử tri đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi kết quả thực hiện các nội dung nêu trên; đồng thời, thường xuyên theo dõi kiểm tra, giám sát hoạt động xả thải của Khu xử lý. Đánh giá kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã phối hợp với Thường trực HĐND cấp huyện thực hiện việc giám sát trả lời ý kiến cử tri theo trình tự, chặt chẽ, có sự đánh giá, cụ thể, toàn diện về từng nội dung. Việc trả lời ý kiến cử tri của UBND tỉnh có sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, cơ bản đảm bảo quy định về thời gian; tuy nhiên, tỷ lệ các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan giải quyết, nhưng cử tri chưa đồng thuận còn chiếm tỷ lệ 10%, do đó, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết kiến nghị, đáp ứng yêu cầu của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo khắc phục các hạn chế trong việc trả lời ý kiến cử tri, giải quyết dứt điểm các kiến nghị chưa được trả lời và báo cáo kết quả thực hiện việc giám sát trả lời ý kiến cử tri theo quy định.

    Xuân Huyên

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ