​Để đảm bảo phù hợp với chủ trương kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021 của Quốc hội và làm căn cứ xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm 2021, tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND thống nhất kéo dài thời hạn áp dụng đối với các Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017 – 2020 sang năm 2021, gồm 03 Nghị quyết:

  ​1. Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017 – 2020.

  2. Nghị quyết số 89/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017-2020.

  3. Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Nghị quyết trên được xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn đảm bảo theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Khoản 1 Điều 146, Khoản 4 Điều 147 và Điều 148) và phù hợp với chủ trương của Quốc hội tại Nghị quyết số 122/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV./.

  Tuấn Anh

   


  Bản đồ

  bản đồ