​Tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn ước đến 28/2/2021 đạt 250.855 tỷ đồng, tăng 2,32% so với 31/12/2020. Trong đó: Phát hành giấy tờ có giá ước đạt: 1.702 tỷ đồng; Tiền gửi ước đạt: 249.153 tỷ đồng. ​ Hiện lãi suất tiền gửi bằng VND phổ biến ở mức 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,2-3,9%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4,0-6,0%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 5,6-6,8%/năm Đến 28/02/2021 tổng dư nợ cấp tín dụng trên địa bàn ước đạt 249.295 tỷ đồng, tăng 2,04% so với 31/12/2020 (trong đó nợ xấu ước chiếm 0,68% trên tổng dư nợ cho vay). Dư nợ cấp tín dụng bao gồm: Giá trị các khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp ước đạt: 1.576 tỷ đồng; Tổng dư nợ cho vay ước đạt: 247.719 tỷ đồng, tăng tăng 2,06% so với 31/12/2020. Hiện lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với một số ngành lĩnh vực ở mức 4,5%/năm; lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 3,0-6,0/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3,0-4,5%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,2-6,0%/năm. Tình hình dư nợ một số chương trình tín dụng: Dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn (Số liệu thống kê theo Thông tư số 11/2018/TT-NHNN ngày 17/4/2018 của NHNN Việt Nam): Đến 28/2/2021 dư nợ ước đạt 68.000 tỷ đồng, tăng 4,06% so với cuối năm 2020, chiếm tỷ trọng 27,45% so với tổng dư nợ cho vay. Trong tổng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn ước có 10.880 tỷ đồng dư nợ không phải đảm bảo bằng tài sản, chiếm tỷ trọng 16% tổng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Kết quả cho vay đối với các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn: Thực hiện Công văn 691/NHNN-TD ngày 04/02/2016 của NHNN Việt Nam, đến 28/02/2021 dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới đối với các xã trên địa bàn ước đạt 68.500 tỷ đồng, tăng 2,67% so với cuối năm 2020, chiếm tỷ trọng 27,65% so với tổng dư nợ cho vay. Dư nợ cho vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp: Đến 28/02/2021 dư nợ ước đạt 1 tỷ đồng, số lãi tiền vay được hỗ trợ lũy kế từ đầu năm ước đạt 10 triệu đồng. Dư nợ cho vay xuất nhập khẩu: Đến 28/2/2021 ước đạt 38.699 tỷ đồng, tăng 3,68% so với 31/12/2020, chiếm tỷ trọng 15,62% so với tổng dư nợ cho vay trên địa bàn. Trong đó, cho vay xuất khẩu ước đạt 21.475 tỷ đồng, tăng 0,97% so cuối năm trước,​ chiếm 8,67% so với tổng dư nợ cho vay. Dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa: Đến 28/02/2021 ước đạt 58.125 tỷ đồng, tăng 2,17% so với 31/12/2020, chiếm tỷ trọng 23,46% so với tổng dư nợ cho vay. Cho vay theo Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 của NHNN Việt Nam về cho vay nhà ở của gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng: tính đến 28/02/2021 ước dư nợ 45 tỷ đồng và còn 315 khách hàng vay mua nhà ở xã hội và xây dựng nhà ở xã hội còn dư nợ. Về hoạt động cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội: Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Đồng Nai thực hiện nhiệm vụ tổ chức cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn theo chỉ tiêu kế hoạch được NHCSXHVN giao và gắn với mục tiêu, kế hoạch hàng năm của chương trình giảm nghèo – giải quyết việc làm và các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh. Kết quả hoạt động theo kế hoạch đến 31/01/2021 dư nợ đạt 2.851 tỷ đồng, hoàn thành 99,2% kế hoạch được giao.​/. Nguyễn Bình

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ