Sáng 12-6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

    Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng dự và chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Dự tại điểm cầu Công an tỉnh có các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ; Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh và các đồng chí báo cáo viên Đảng ủy Công an tỉnh. Các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đánh giá, nhìn chung việc thực hiện Chỉ thị 05 suốt 5 năm qua đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, có sức lan tỏa trong Đảng và toàn xã hội. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước đi vào nề nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 05 cũng còn một số tồn tại, hạn chế như công tác lãnh đạo, chỉ đạo có nơi, có lúc chưa quyết liệt, kịp thời, chưa sát thực tế; việc tu dưỡng, rèn luyện làm theo Bác, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu chưa thường xuyên; việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, giải quyết các vấn đề bức xúc còn lúng túng. Ngoài ra, việc phát hiện, biểu dương các tấm gương điển hình chưa kịp thời, thiếu sức thuyết phục. Công tác đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống có nơi, có lúc còn hình thức, tình trạng thiếu tự giác nhận khuyết điểm, đổ lỗi, nể nang, né tránh, ngại va chạm diễn ra ở nhiều nơi. Về phương hướng trong thời gian tới, Hội nghị khẳng định cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, những kinh nghiệm quý báu trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05 để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ quá trình học tập sang làm theo Bác, đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự thấm sâu vào đời sống, trở thành lối sống, cách nghĩ, cách làm của mỗi cán bộ, đảng viên, người dân, từ đó nâng cao tinh thần yêu nước, khát vọng, ý chí phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Về nhiệm vụ, giải pháp, cần tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự thống nhất ý chí và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05. Đồng thời, đề cao, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, gắn việc làm theo Bác với các phong trào thi đua, tạo sự lan tỏa thúc đẩy phong trào cách mạng, khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

    Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới, làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, giáo dục đạo đức cách mạng. Toàn cảnh tại điểm cầu Công an Đồng Nai Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương các tập thể, cá nhân tiên tiến điển hình trong việc học tập và làm theo Bác. Mỗi tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đó là những bông hoa đẹp đang từng ngày vun đắp tạo nên rừng hoa đẹp cho đất nước, Đảng và nhân dân trân trọng ghi nhận và mong các đồng chí tiếp tục phát huy tốt hơn nữa những thành tựu đã đạt được, nêu gương sáng để dẫn dắt nhân dân, mọi người noi theo và cùng tiến bộ. Đồng chí Tổng Bí thư mong rằng sau hội nghị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, càng ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực và hiệu quả, tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước; phấn đấu đưa nước ta đến giữa thế kỷ XXI vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, thực hiện được tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu. Hiên Thanh 

    Nguồn: congandongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ