Bộ GTVT vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ về việc hướng dẫn đăng ký chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022.

    Ngày 29/06/2021, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 1182/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt danh mục và dự kiến kinh phí đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2022. Danh mục đề tài đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ GTVT. Các tổ chức có nhu cầu đăng ký chủ trì đề tài trong danh mục đề tài thực hiện năm 2022, đề nghị gửi hồ sơ đăng ký đến Bộ GTVT trước ngày 30/07/2021. Hồ sơ đăng ký chủ trì đề tài bao gồm: a) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ b) Thuyết minh đề cương đề tài c) Tóm tắt hoạt động khoa học công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài d) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm Chủ nhiệm đề tài đ) Xác nhận về sự đồng ý của tổ chức đăng ký phối hợp nếu có chi tiết về các mẫu biểu tham khảo. Trên đây là hướng dẫn một số nội dung đăng ký chủ trì thực hiện đề tài cấp Bộ 2022 của Bộ GTVT, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện đúng tiến độ quy định./. Nguồn: mt.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ