​- Về công tác kiểm tra: + Kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam; nghị quyết đại hội công đoàn các cấp; việc tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước và Công đoàn cấp trên; Việc thực hiện các quy chế, chương trình công tác của ban chấp hành; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động công đoàn, chế độ sinh hoạt, hội nghị của ban chấp hành; báo cáo sơ kết, tổng kết hoạt động công đoàn; sổ ghi biên bản họp ban chấp hành. Việc thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa ban chấp hành công đoàn với thủ trưởng cơ quan; Công tác phát triển đoàn viên, đánh giá, phân loại, xây dựng tổ chức công đoàn; về xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở; Công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tham gia quản lý, tham gia các hội đồng có thành phần công đoàn, tham gia xây dựng các văn bản quy chế, quy định của chuyên môn liên quan đến quyền và lợi ích của đoàn viên và người lao động như: Quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng các qũy phúc lợi, khen thưởng kỷ luật. Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động; chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Công tác tiếp xúc đoàn viên và người lao động; việc giải quyết và tham gia giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của đoàn viên và người lao động; Chế độ thông tin báo cáo; lưu giữ hồ sơ, sổ ghi chép của công đoàn. + Kiểm tra công tác thu chi quản lý, sử dụng tài chính công đoàn: Kiểm tra công tác thu chi tài chính công đoàn theo các quy định hiện hành của Nhà nước; Việc thực hiện chế độ kế toán công đoàn; Xây dựng và thực hiện quy chế quản lý tài chính công đoàn, mở sổ quỹ, chứng từ kế toán công đoàn theo quy định;Việc lập dự toán, báo cáo quyết toán kinh phí công đoàn theo quy định; Quản lý và sử dụng quỹ do công đoàn quản lý. – Công tác giám sát tập trung vào các nội dung sau: + Đối với cán bộ công đoàn:Việc chấp hành Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định của công đoàn; Việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác; Việc thực hiện kê khai tài sản; Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống được xác định trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. + Đối với các công đoàn bộ phận, tổ công đoàn: Việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quy chế làm việc, chế độ công tác, giữ gìn đoàn kết nội bộ; Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, thực hiện Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các quy định, quy chế của tổ chức công đoàn; Việc thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác của tổ chức, đơn vị; Việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; Việc ban hành các văn bản theo chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của tổ chức công đoàn. + Hình thức giám sát: Giám sát thường xuyên: giám sát thường xuyên bằng phương pháp trực tiếp và gián tiếp đối với một số đối tượng nhất định (tổ chức công đoàn và cán bộ công đoàn). Giám sát theo chuyên đề: Là giám sát theo chương trình, kế hoạch giám sát hàng năm, được thành lập thành đoàn, tổ để thực hiện việc giám sát. Huyển Trinh​ 

    Nguồn: sxd.dongnai.gov.vn

     


    Bản đồ

    bản đồ