Ngày 22/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 889/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2021. Nội dung Kế hoạch bám sát các nhiệm vụ trọng tâm theo Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 13/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021. Theo đó, xác định lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh như sau: 1. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai. Phạm vi theo dõi: Việc thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất. 2. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. Phạm vi theo dõi: Việc thi hành pháp luật về các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy. Để triển khai đồng bộ, hiệu quả, Kế hoạch xác định các nhóm nhiệm vụ mà các sở, ban, ngành, địa phương cần thực hiện bao gồm: – Ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật; – Tập hợp, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành quy định liên quan đến lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật. – Xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật. – Thu thập thông tin, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật. – Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật. – Tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật. – Kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; việc thi hành pháp luật về các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy. Theo Kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm: Kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở, ban, ngành, địa phương; bố trí cán bộ, kinh phí và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật hiệu quả, đúng pháp luật; công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trừ các nội dung thuộc bí mật công tác, bí mật nhà nước; tổng hợp kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 của sở , ban, ngành, địa phương gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện, thành phố thuộc tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch./.

    Nguyễn ​Tấn

    Nguồn: stp.dongnai.gov


    Bản đồ

    bản đồ