Để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; ngày 22/01/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 891/KH-UBND về thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành. Phạm vi, đối tượng kiểm tra, rà soát của Kế hoạch là toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật (Nghị quyết, Quyết định) do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành từ ngày 01/7/2016 đến ngày 30/3/2021 còn hiệu lực thi hành (bao gồm cả các văn bản được ban hành đến hết ngày 30/3/2021 chưa có hiệu lực) thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Các nội dung nhiệm vụ chính của Kế hoạch: xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Lập danh mục văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Tổ chức kiểm tra, rà soát văn bản. Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát văn bản và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản chỉ đạo. Theo nội dung Kế hoạch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cho các sở, ban, ngành: 1. Sở Tư pháp: Chủ trì tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng theo đúng yêu cầu, tiến độ. Ban hành Quyết định thành lập tổ kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường (nếu cần thiết). Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường lập danh mục văn bản và tổ chức kiểm tra, rà soát kịp thời, đầy đủ. Tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát. Kịp thời kiến nghị, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc trình Hội đồng nhân dân tỉnh xử lý các nội dung chưa phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của địa phương. Lập dự toán, quyết toán kinh phí đảm bảo việc triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định pháp luật về ngân sách nhà nước. 2. Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp Sở Tư pháp tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu, tiến độ thực hiện; chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thuộc Sở rà soát, lập danh mục tất cả các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/7/2016 đến 31/3/2021 còn hiệu lực thi hành; cử công chức, bộ phận chuyên môn tham gia tổ kiểm tra, rà soát văn bản theo đề nghị của Sở Tư pháp (nếu có). Tổ chức thực hiện việc kiểm tra, rà soát danh mục văn bản trên. Kịp thời đánh giá, đề xuất xử lý các nội dung chưa phù hợp theo quy định và tình hình thực tế của địa phương. Thực hiện báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát gửi về Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 3. Sở Tài chính: Thực hiện thẩm định, bố trí kinh phí cho Sở Tư pháp để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, rà soát theo chuyên đề. Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Sở Tài chính chủ trì tham mưu. 4. Đề nghị Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp kiểm tra, rà soát danh mục Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 5. Các sở, ban, ngành: Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch./.

    Ngu​yễn Hải

    Nguồn: stp.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ