​Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, Chương trình hành động số 03-CTr/TU ngày 10/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng đoàn HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh với mục tiêu tổng quát là lãnh đạo HĐND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2021-2026. ​ Một số chỉ tiêu cơ bản phấn đấu đến năm 2025 như: Lãnh đạo HĐND tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo thẩm quyền tại Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 5 năm 2021-2025 của tỉnh Đồng Nai; đảm bảo hoàn thành chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng ​nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X. Cụ thể hóa 100% Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của các cơ quan nhà nước cấp trên có liên quan để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ của Đảng đoàn. Thực hiện có kết quả Nghị quyết của Đảng về tổ chức cán bộ, tham mưu, đề xuất kịp thời công tác cán bộ theo phân cấp quản lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tham mưu, đề xuất cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy những định hướng, chủ trương quan trọng về kinh tế – xã hội, ngân sách, quốc phòng – an ninh, về công tác tôn giáo, dân tộc trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đạo đức công vụ, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 100% cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt của cơ quan, đơn vị có đăng ký nội dung nêu gương theo Quyết định 272-QĐ/TU ngày 24/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đạt 100% cán bộ đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có cán bộ bị xử lý kỷ luật. Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Đảng đoàn HĐND tỉnh đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp như: Trong hoạt động giám sát, lãnh đạo HĐND tỉnh giám sát thường xuyên trong việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và việc thực hiện các kiến nghị của các Đoàn giám sát của HĐND tỉnh; kết quả thực hiện việc trả lời chất vấn của Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên UBND tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh. Giám sát chuyên đề tập trung chủ yếu vào việc giám sát kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh, các vấn đề phát sinh trên địa bàn thuộc lĩnh vực kinh tế – ngân sách, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng. Lãnh đạo HĐND trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh đáp ứng với yêu cầu phát triển và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương thông qua việc tổ chức các kỳ họp của nhiệm kỳ. Đảm bảo HĐND tỉnh tổ chức 02 kỳ họp thường lệ trong năm để xem xét, đánh giá và quyết định quy hoạch, kế hoạch, chủ trương, biện pháp liên quan đến việc phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương; quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; xem xét ban hành các nghị quyết chuyên đề và quyết định những vấn đề khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh. Trong hoạt động tiếp xúc cử tri, lãnh đạo đại biểu HĐND tỉnh thực hiện việc tiếp xúc cử tri tại địa bàn ứng cử theo quy định của pháp luật để báo cáo với cử tri về kết quả hoạt động của HĐND, kết quả kỳ họp, phổ biến và giải thích các nghị quyết của HĐND, vận động và cùng với nhân dân thực hiện nghị quyết đó; thu thập và phản ánh ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri và trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri. Trong công tác tổ chức cán bộ, đảm bảo ổn định tổ chức bộ máy để thực hiện nhiệm vụ gắn với xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ đủ về sổ lượng, có cơ cấu hợp lý, trong sạch, vững mạnh, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật, sống và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Củng cố, tăng cường tinh thần đoàn kết, nhất trí trong đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động là đại biểu HĐND và CBCC, nhân viên Văn phòng. Thực hiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, khen thưởng, kỷ luật trong HĐND và Văn phòng. Đảng đoàn HĐND tỉnh sẽ thường xuyên theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch hành động này; kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm, bổ sung, cập nhật những chủ trương, nhiệm vụ mới đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; đề cao tinh thần chủ động, quyết tâm, bảo đảm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh đạt hiệu quả.

    Lê Lài

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ