Để tuyên truyền, nâng cao nhận thức về pháp luật an toàn thông tin và bảo vệ bí mật trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tham gia thực hiện pháp luật về an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước. Sở Tư pháp phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1571/KH-UBND ngày 09/02/2021 tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021. Hội thi dự kiến với sự tham gia của 11 đội thi là cán bộ, công chức, viên chức đến từ Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh, Biên Hòa. Hội thi sẽ tập trung vào các nội dung: – Kiến thức pháp luật và phổ biến quy định pháp luật về công tác bảo vệ an toàn thông tin (an toàn thông tin mạng, an ninh mạng) và bảo vệ bí mật nhà nước. – Thực trạng tình hình về việc đảm bảo an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước, kiến nghị, đề xuất giải pháp. – Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước. Các đội sẽ trải qua 04 phần thi: (1) Phần thi tự giới thiệu (màn chào hỏi); (2) Phần thi hiểu ý đồng đội; (3) Phần thi hiểu biết (trả lời câu hỏi kiến thức); (4) Phần thi sân khấu hóa (tiểu phẩm). Sở Tư pháp – cơ quan Thường trực Hội thi sẽ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Thể lệ thi; tham mưu ban hành các quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Soạn thảo, Ban Giám khảo, Ban Thư ký, Tổ giúp việc Hội thi và triển khai thực hiện các công việc chuẩn bị cho Hội thi; tham mưu biên soạn nội dung câu hỏi cho các phần thi, đáp án, cơ cấu điểm của các câu hỏi; tổng hợp danh sách các đội thi. Hội thi hứa hẹn là sân chơi mang lại nhiều kiến thức bổ ích, là diễn đàn chia sẻ hiểu biết về pháp luật an toàn toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước. Qua đó tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ an toàn thông tin, bí mật nhà nước đối với hệ thống chính trị cũng như sự phát triển của đất nước./. (Kèm theo Kế hoạch số 1571/KH-UBND) 

    Nguyễn Hải

    Nguồn: stp.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ