Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2021; ngày 19/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021. Theo đó, xác định mục đích tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống tham nhũng và thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng và từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, khắc phục những hạn chế, yếu kém, góp phần giữ vững ổn định chính trị – xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng là cần phải kết hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, dân vận chính quyền trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lồng ghép việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng, học tập đối với cán bộ, công chức, các mô hình sinh hoạt ở cơ sở (chú trọng tuyên truyền, phổ biến về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng).

  Một tiết mục chào hỏi tại Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 – hoạt động tiêu biểu của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2020

  Các cơ quan, đơn vị, địa phương đều có trách nhiệm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng và Sở Tư pháp đóng vai trò chủ trì. Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm đạt được những mực tiêu theo Kế hoạch Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./.​   

  Đồng Hoa

  Nguồn: stp.dongnai.gov.vn

   


  Bản đồ

  bản đồ