Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân vận tại đơn vị nên khối đại đoàn kết toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch được tăng cường; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động luôn giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo sức mạnh tổng hợp vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các nhiệm vụ được giao, cụ thể: ​ 30-3-2021 (2).Giám đốc Sở và Chủ tịch Công đoàn cùng ký kết giao ước thi đua tại Hội nghị CBCC năm 2020 Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng; Tăng cường đẩy mạnh việc ”Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đổi mới nội dung, tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” bằng những hình thức phù hợp, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành tham gia hưởng ứng. Công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận được thực hiện nghiêm túc; kiểm tra công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ được tăng cường; được lồng ghép trong các đợt kiểm tra công vụ hàng năm của đơn vị. Thực hiện đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,… phát huy và thực hiện tốt vai trò của các đoàn thể trong việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Công tác thông tin, tuyên truyền có nhiều cải tiến, ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng công tác phối hợp với các đơn vị liên quan đã tạo hiệu quả tích cực. Chú trọng đẩy mạnh hoạt động của các loại hình văn hóa như hoạt động biểu diễn nghệ thuật; tuyên truyền lưu động; chiếu phim; triển lãm sách báo, hình ảnh; trưng bày hiện vật; đưa văn hóa về cơ sở. Phát huy quyền làm chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Các đoàn thể đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, kịp thời phản ánh những ý kiến phản hồi, tâm tư nguyện vọng chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đến Đảng, Nhà nước; hàng năm đều thực hiện việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với công chức trong quá trình thực thi công vụ, đặc biệt trong công tác cải cách thủ tục hành chính… 30-3-2021 (3).

    Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần thiết thực trong việc củng cố tổ chức bộ máy của đơn vị, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao của mỗi cá nhân, nâng cao ý thức “trọng dân, gần dân và nâng cao trách nhiệm với dân” của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Ban Thanh tra nhân dân của đơn vị đã phát huy được vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong việc thực hiện công tác giám sát, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, phòng chống tham nhũng. Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, Sở VHTT&DL đã tập trung tổ chức, triển khai thực hiện các tiêu chí theo Bộ chỉ số cải cách hành chính của tỉnh và đạt nhiều kết quả khả quan, đưa công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nền nếp. Sau 5 năm triển khai thực hiện các tiêu chí của Bộ chỉ số CCHC tỉnh, điểm chỉ số CCHC của Sở năm sau luôn cao hơn năm trước: Năm 2016 (68,5) đến 2020 (91,48); đạt loại tốt (năm 2016-2018), xuất sắc (2019, 2020); thứ hạng năm 2016 (hạng 16) đến năm 2020 (hạng 7). Số thủ tục hành chính được giải quyết theo cơ chế một cửa gồm 128 TTHC, trong đó có 109 TTHC cấp tỉnh, 15 TTHC cấp huyện và 04 TTHC cấp xã; 01 TTHC được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông với Sở Công thương; 125 TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tính riêng năm 2020, Sở VHTT&DL đã giải quyết hơn 1.400 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, chiếm 95% số lượng hồ sơ đã xử lý và đảm bảo 100% số hồ sơ được giải quyết đúng thời gian quy định. Công tác dân vận hiệu quả tại đơn vị góp phần giữ vững ổn định xã hội, phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận từng bước được nâng cao và có sự chuyển biến tích cực. Công tác dân vận tiếp tục được đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước./. ​Thùy Linh Vũ 

    Nguồn: svhttdl.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ