Công tác chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học được chú trọng, nhận thức của nhân dân trong tỉnh về vai trò, tác dụng của công nghệ sinh học từng bước được nâng lên, phong trào ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp phát triển tích cực, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình nông dân sản xuất giỏi nhờ ứng dụng công nghệ sinh học. ​ Trong 15 năm qua, để thực hiện có hiệu quả mục tiêu và các chương trình đặt ra, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh về đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sinh học, như: ưu đãi về thuê đất, thuế, vốn vay; ưu đãi và hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; cơ chế, chính sách thu hút đầu tư và phát triển Khu Công nghệ cao Công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai; chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao vào làm việc tại Khu Công nghệ cao Công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai;… cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Tỉnh đã ban hành cơ chế hỗ trợ kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ để thực hiện đề tài, dự án theo cơ chế 50/50 (trong đó, 50% kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ và 50% kinh phí còn lại bằng nguồn vốn kinh phí của các Hội thành viên, của cá nhân các nhà trí thức khoa học và các cá nhân, tổ chức tài trợ khác). Việc hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài, dự án theo cơ chế 50/50 trong lĩnh vực y tế, giáo dục và các vấn đề xã hội đáp ứng yêu cầu thực tiễn đời sống, xã hội; các phương pháp phòng bệnh, trị bệnh và các mô hình giáo dục, các giải pháp khả thi, nâng cao dân trí, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người dân. Cơ chế 70/30 đối với các đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp huyện, cấp ngành có tính khả thi cao cũng đã đảm bảo hoạt động khoa học và công nghệ ở cấp huyện, cấp ngành có chất lượng, hiệu quả cao hơn, góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương, phát triển hoạt động của ngành; qua đó, đẩy mạnh hơn việc huy động thêm các nguồn vốn của các địa phương, của các đơn vị chủ trì thực hiện và đóng góp của dân khi tham gia thực hiện các đề tài, dự án. Các mô hình áp dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp đã được triển khai, nhân rộng,… góp phần tăng năng suất lao động, giảm đáng kể chi phí sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân và tạo ra các sản phẩm an toàn. Bên cạnh đó, nhờ ứng dụng các kỹ thuật công nghệ sinh học, công tác phòng ngừa dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thủy sản cũng từng bước nâng cao chất lượng, tạo được niềm tin cho nông dân. Cùng với hướng phát triển thúc đẩy nghiên cứu là mục tiêu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh. Việc thu hút và đào tạo đội ngũ chuyên viên trình độ đại học, sau đại học có kinh nghiệm thực tế về cây trồng, vật nuôi chủ lực của tỉnh đạt được kết quả bước đầu. Thông qua chương trình đã hình thành đội ngũ chuyên gia ở những lĩnh vực mũi nhọn của tỉnh, trong đó, có nguồn nhân lực đào tạo về công nghệ sinh học đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực trong phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học ​Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ sinh học cũng còn gặp một số khó khăn như: Việc ứng dụng công nghệ sinh học vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống ở các ngành, các cấp thời gian qua chưa nhiều, chưa tương xứng với tiềm năng; một số dự án hiệu quả chưa cao. Đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ còn thiếu và yếu, ít cơ hội được tiếp cận với những thành tựu khoa học kỹ thuật mới nên việc nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật còn hạn chế. Các hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ trên các lĩnh vực sản xuất, chế biến sản phẩm hàng hóa chưa tương xứng với tiềm năng. Các sản phẩm của các mô hình nghiến cứu chưa tìm được thị trường tiêu thụ nên các mô hình nghiên cứu sau khi được nghiệm thu theo đó cũng gặp khó khăn trong nhân rộng. Việc sử dụng tin học và các phần mềm ứng dụng công nghệ phục vụ cho công tác sản xuất, chế biến vẫn còn bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội…. Lê Lài

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ