Năm 2020, chất lượng công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ (PCGD-XMC) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được tiếp tục duy trì và nâng cao so với năm 2019. ​Về phổ cập giảo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi (PCGDMN5T) Tỉ lệ huy động trẻ 5 tuôi đến trường: 99,5%; trẻ học 2 buổi trên ngày: 51.719/51.815, tỷ lệ 99,81%; trẻ 5 tuôi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non: 56.356/56.487, tỷ lệ 99,75%; tổng số trẻ 3-5 tuổi: 142.613, ra lớp: 138.003, tỉ lệ: 96,77% (trong đó trẻ học tại dịa bàn là 136.844 trẻ, trẻ học ngoài dịa bàn là 1.159 trỏ); tổng số trẻ 0-2 tuổi: 77.955, ra lóp: 32.683, tỉ lệ: 41,93% (trong dó trẻ học tại địa bàn là 32.041 trẻ, trỏ học ngoài dịa bàn là 642 trẻ); tổng số trẻ khuyết tật trong độ tuổi từ 0-5 tuổi trên địa bàn: 102 trẻ; số trẻ khuyết tật được tiếp cận giáo dục: 87 trẻ, tỉ lệ: 85,29%. Số xã dạt chuẩn PCGDMN5T: 170/170 xã đạt tiêu chuẩn PCGDMN5T, tỷ lệ 100%; số huyện/thành phố dạt chuẩn PCGDMN5T là 11/11 huyện/thành phố đạt điều kiện PCGDMN5T, tỷ lệ: 100%. Kết quả PCGDMN5T của tỉnh: Đạt chuẩn PCGDMN5T. Kết quả phổ cập giáo dục tiểu học Tổng số trẻ 6 tuổi huy động vào vào lớp 1 là: 57.159/57.159 em, tỷ lệ 100%; tổng số trẻ 11 tuổi hoàn thành Chương trình tiểu học năm học 2019-2021 là 3.616/56.057, tỷ lộ 95,64%, giảm 0,07% so với năm học 2018 – 2019; tổng số trẻ 11-14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học (tính đến năm học 2019 – 2020): 201.938/204.379, tỉ lệ 98.05% (trong đó số trỏ em 14 tuổi hoàn thành Chương trình tiểu học 44.926/ 44.628, tỷ lệ 99, 99 %, tăng 0,01% so với năm 2019); tổng số trẻ 11 tuổi đang học ở tiểu học 2441 em, tỉ lệ: 4,35%; tổng số trẻ khuyết tật trong địa bàn là 2.594 em, số trẻ khuyết tật có khả năng học tập là 2.179; số trẻ khuyết tật được tiếp cận giáo dục là 2.145 cm, tỉ lệ 98,44%. Tổng số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3: 170/170, tỷ lệ: 100%, giữ vững mức độ so với năm 2019; tổng số huyện, thành phố dạt chuẩn PCGDTH Mức độ 3 là: 11/11, tỷ lệ 100%, Giữ vững tỷ lệ đơn vị cấp huyện so với cùng kì năm trước. Kết quả PCGDTH của tỉnh: Mức dộ 3. Đối với phổ cập giáo dục trung học cơ sở (PCGDTHCS) Tổng số thanh, thiếu niên từ 15-18 tuổi phải phổ cập: 157.211 học sinh; tốt nghiệp THCS (tính đến năm học 2019-2020): 152.429/157444, tỉ lệ 97%; tổng số thanh, thiếu niên từ 15-18 tuổi dã tốt nghiệp THCS dang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên, GDNN: 146.644, tỉ lệ 93%; số thanh, thiếu niên trong độ tuổi 11-18 tuổi bỏ học (cả 3 cấp): 1.180/361.189, tỉ lệ 0.32% (trong đó độ tuổi từ 11-14 tuổi bỏ học: 39 học sinh; độ tuổi từ 15-18 tuổi bỏ học: 1.141 Học sinh); số thanh, thiếu niên từ 15-18 ngoài nhà trường (cả 3 cấp): 5785/152.429 học sinh, tỉ lệ 0,37%; số lớp PCGDTHCS: 02 lớp; tổng số trẻ khuyết tật trong độ tuồi từ 11-18 tuổi trên dịa bàn: 1.934 số trẻ khuyết tật 11-18 tuổi được tiếp cận giáo dục: 1.105/1.227, tỉ lệ: 90,1%. Tổng số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGDTHCS mức dộ 2: 17/170, tỷ lệ: 10%; mức độ 3: 153/170, tỷ lệ 90%; tổng số huyện, thành phố đạt chuẩn PCGDTHCS mức độ là: 4/11, tỷ lệ 36,4%; mức độ 3 là 7/11, tỷ lệ 63,6%. Tỉnh đạt chuẩn PCGDTHCS: mức độ 2. Về kết quá xỏa mù chừ (XMC) Tổng dân số độ tuổi từ 15 đến 25: 412.509 trong đó: Số người trong độ tuổi từ 15- 25 biết chữ: 411.658, tỉ lệ: 99,79%; số người trong độ tuổi từ 15-25 mù chữ: 851, tỉ lệ: 0,21%; Số người mù chữ mức độ 1: 631, tỉ lệ: 0,15%; số người mù chữ mức độ 2: 851 người, tỉ lệ: 0,21% Tổng dân số độ tuổi từ 15 đến 35: 971.205, trong đó: Số người trong độ tuồi từ15-35 biết chữ: 960.810, tỉ lệ: 98,93%; số người trong độ tuổi từ 15-35 mù chữ: 10.395, tỉ lệ: 1,07%; số người mù chữ mức độ 1: 5.784 người, tỉ lệ: 0,59%; số người mù chữ mức độ 2: 10.395 người, tỉ lệ: 1,07%. Tổng dân số độ tuồi từ 15 đến 60: 1.984.714 trong đó: Số người trong độ tuổi từ 15-60 biết chữ: 1.902.255, tỉ lệ: 95,85%; số người trong độ tuổi từ 15-60 mù chữ: 82.459, tỉ lệ: 4,15%; số người mù chữ mức độ 1: 33.110 người, tỉ lệ: 1,67%; số người mù chữ mức độ 2: 82.459 người, tỉ lệ: 4,15%; số lớp huy dộng XMC: 01 lớp/ 15 học viên. Số xã đạt chuẩn XMC: 170/170 xã đạt chuẩn XMC mức dộ 2, tỉ lệ: 100%; số huyện/thành phố đạt chuẩn XMC mức dộ 2 là 11/11 huyện/thành phố, tỉ lệ: 100%; kếtt quả đạt chuẩn XMC của tỉnh: Đạt chuẩn XMC mức độ 2. Đạt được những kết quả nêu trên là nhờ kịp thời bổ sung, kiện toàn Ban chỉ dạo PCGD-XMC các cấp. Kế hoạch thực hiện công tác PCGD-XMC năm 2020 trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo duy trì và phát triển kết quả PCGD-XMC. Công tác PCGD-XMC đều được đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương qua đó đã huy động được các nguồn lực tham gia thực hiện. Hiện nay, hệ thống trường học các câp hầu như phủ khắp địa bàn, được đầu tư theo hướng kiên cố hoá và đảm báo các điều kiện giảng dạy đã tạo thuận lợi và thu hút tuyệt đại đa số đối tượng trong độ tuổi đến trường. Cơ sở vật chất và trang thiết bị trường học tương đối đáp ứng yêu cầu. Đội ngũ cán bộ, giáo viên được tăng cường về số lượng, loại hình và chất lượng đào tạo được cải thiện đáng kể. Có sự phối họp đồng bộ của các ban ngành đoàn thể ở các địa phương trong quá trình thực hiện công tác PCGD-XMC.

    Đức Thể

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ