Ngày 08/02/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Báo cáo số 1513/BC-UBND về kết quả thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Nội dung báo cáo đánh giá kết quả thực hiện: Về công tác ban hành văn bản: Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành 101 văn bản QPPL (39 Nghị quyết và 62 Quyết định); Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành 37 văn bản QPPL (19 nghị quyết; 18 quyết định); Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành 52 văn bản QPPL (48 nghị quyết; 04 quyết định). Công tác soạn thảo, ban hành văn bản tại địa phương cơ bản đã đi vào nề nếp. Các văn bản QPPL được ban hành đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định, đảm bảo tính thống nhất, hợp hiến, hợp pháp, tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Về công tác kiểm tra văn bản: Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tự kiểm tra 62 văn bản QPPL do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, qua kiểm tra phát hiện 03 văn bản có sai sót về mặt nội dung và kỹ thuật trình bày, Sở Tư pháp đã kịp thời phối hợp với cơ quan soạn thảo kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý kịp thời; kiểm tra theo thẩm quyền đối với 32 văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành (31 văn bản ban hành trong kỳ báo cáo, 01 văn bản do kỳ trước chuyển qua). Qua kiểm tra phát hiện 02 văn bản có sai sót về kỹ thuật trình bày. Về rà soát, hệ thống hóa văn bản, công bố danh mục văn bản hết hiệu lực: Thực hiện Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 về việc công bố Danh mục 78 văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ và 15 văn bản hết hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2019; Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 về việc công bố Danh mục 85 văn bản QPPL hết hiệu lực, 01 văn bản ngưng hiệu lực toàn bộ và 18 văn bản hết hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2020. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đồng Nai cũng đã chỉ ra được những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác văn bản ở địa phương năm 2020 như sau: Một số văn bản pháp luật của Trung ương chưa thống nhất trong cách hiểu, chưa thống nhất về thẩm quyền cá nhân Chủ tịch và tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh để áp dụng trong việc xây dựng, ban hành văn bản pháp luật ở địa phương. Hết năm 2020 là thời gian nhiều chương trình, chính sách pháp luật hết hiệu lực theo giai đoạn. Tuy nhiên, đến nay một số chương trình, chính sách kinh tế – xã hội quan trọng Trung ương chưa ban hành và hướng dẫn thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. Theo đó, địa phương khó khăn trong việc ban hành, trình ban hành các quy định pháp luật trong giai đoạn tiếp theo để tiếp tục triển khai thực hiện. Biên chế làm công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản tại một số huyện, đơn vị cấp xã chưa đáp ứng được so với yêu cầu công việc; công chức tư pháp thực hiện kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng thực hiện công việc và các nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ Tư pháp: Phối hợp với các Bộ, ngành kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành các quy định của Luật, Nghị định. Theo đó, khi tham mưu ban hành Nghị định hoặc khi ban hành Thông tư hướng dẫn, đề nghị các bộ, ngành xác định rõ ràng về thẩm quyền, trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho địa phương trong các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm tạo điều kiện cho địa phương khi triển khai thực hiện. Phối hợp các Bộ, ngành rà soát các Quyết định, Nghị định, Thông tư quy định và hướng dẫn thực hiện Đề án, chính sách, chương trình hỗ trợ đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 hết hiệu lực thi hành theo giai đoạn; kịp thời kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc ban hành theo thẩm quyền quy định, hướng dẫn việc thực hiện các nội dung trong giai đoạn tiếp theo (2021- 2025) để địa phương có cơ sở ban hành, triển khai thực hiện. Tăng cường công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản QPPL./.

    Nguyễn Hải

    Nguồn: stp.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ