​Các tổ chức HĐND tỉnh đã triển khai cho các đại biểu và tổ chức HĐND tỉnh thực hiện đúng quy định về xét khen thưởng. ​ Kết quả: 16/16 tổ chức và 79/79 đại biểu HĐND tỉnh được Chủ tịch HĐND tỉnh công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Đồng thời, đề xuất Tặng Bằng khen​ của Chủ tịch UBND tỉnh cho 27 đại biểu và 6 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND tỉnh năm 2019 và năm 2020. khen thuong 2020.

  Ông Nguyễn Phú Cường – Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị đánh giá hoạt động và xét khen thưởng cho các tổ chức và đại biểu HĐND tỉnh năm 2020

  Qua đó, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của các tổ chức và các đại biểu HĐND tỉnh trong năm 2020, đồng thời, đề nghị các đại biểu HĐND tiế​p tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ trong thảo luận để quyết định những nội dung quan trọng đã đề ra với mục tiêu cao nhất, quyết tâm chính trị cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

  Lê Lải

  Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ