Đất nông nghiệp: Chỉ tiêu quy hoạch được duyệt đến năm 2020, đất nông nghiệp có diện tích là 435.990 ha, dự ước đến nay đạt 457.126 ha, cao hơn 21.136 ha so với chỉ tiêu được duyệt. ​ Thực hiện Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 14/7/2016 của HĐND tỉnh, Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 09/8/2017 của Chính phủ, UBND tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện, kết quả như sau: Đất nông nghiệp: Chỉ tiêu quy hoạch được duyệt đến năm 2020, đất nông nghiệp có diện tích là 435.990 ha, dự ước đến nay đạt 457.126 ha, cao hơn 21.136 ha so với chỉ tiêu được duyệt. Đất phi nông nghiệp: Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được duyệt đến năm 2020, đất phi nông nghiệp có diện tích 153.785 ha, ước thực hiện đến nay được 129.227 ha, thấp hơn chỉ tiêu quy hoạch được duyệt 24.558 ha. Đất chưa sử dụng: Còn 09 ha, cao hơn 09 ha so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt. Đất đô thị: Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt, đất đô thị có diện tích 27.831 ha, dự ước đến nay đạt 45.620 ha, cao hơn 17.789 ha so với chỉ tiêu được duyệt. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã thực sự trở thành công cụ quan trọng để Nhà nước thống nhất quản lý về đất đai: Công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày càng đi vào thực chất; việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã tuân thủ các nguyên tắc, căn cứ, trình tự, nội dung mà pháp luật đất đai quy định; việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã bám sát và tuân thủ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho thấy quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh là cơ sở rất quan trọng trong việc định hướng, bố trí sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực, các địa phương, đáp ứng được yêu cầu trong việc phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần tích cực trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Thông qua công tác tác lập, quản lý và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhận thức về vị trí, vai trò và ý thức chấp hành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của chính quyền và người sử dụng đất được nâng lên. Sự tham gia của người dân trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã từng bước phát huy được tính dân chủ, công khai, minh bạch, hạn chế được những tiêu cực trong công tác quản lý đất đai, góp phần ổn định tình hình chính trị – xã hội. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất góp phần phát triển ổn định thị trường bất động sản, khai thác tốt hơn nguồn lực đất đai, làm cho việc sử dụng đất đai ngày càng tiết kiệm và đạt được hiệu quả cao. Nguồn thu từ đất trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế và tăng thu ngân sách. Việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là cơ sở để triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về đất đai, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân; góp phần quan trọng trong việc bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, khoanh nuôi phục hồi tái sinh rừng. Từ đó, đáp ứng được yêu cầu cân bằng hệ sinh thái và bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; phần lớn diện tích đất chưa sử dụng của tỉnh được đưa vào sử dụng đã tránh được lãng phí nguồn tài nguyên đất đai. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2016-2020) tỉnh Đồng Nai còn một số tồn tại, hạn chế khó khăn sau: – Quy hoạch sử dụng đất còn dự báo chưa chính xác, chưa đồng bộ với quy hoạch của các ngành: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất dựa trên các dự báo về phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; tổng hợp, cân đối nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các cấp. Trong khi đó, việc dự báo nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các cấp còn hạn chế, độ chính xác chưa cao; thời gian, nội dung và điều chỉnh quy hoạch có nhiều điểm khác nhau ở hệ thống quy hoạch của các ngành nên việc xác định các chỉ tiêu sử dụng đất của cùng một giai đoạn không thống nhất. – Tỷ lệ thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn chưa cao, như: đất cho hoạt động khoáng sản, đất phát triển hạ tầng, đất dành cho việc xây dựng, mở rộng, chỉnh trang phát triển đô thị… – Vẫn còn tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích được giao đất, cho thuê đất; vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; người sử dụng đất không thực hiện đúng các quyền đã được pháp luật quy định, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm của người sử dụng đất. – Việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn thiếu các giải pháp có tính khả thi như: không cân đối đủ nguồn vốn cho xây dựng hạ tầng, sự bất cập trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất dẫn đến các công trình, dự án thường kéo dài tiến độ thực hiện hoặc một số dự án sau khi giải phóng mặt bằng còn chậm triển khai thực hiện các hạng mục tiếp theo.

    Nguyễn Bình

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ