Ngày 30/7/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp cùng UBND huyện Xuân Lộc, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Xuân Lộc tổ chức kiểm tra công tác thực hiện đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2020 trên địa bàn huyện Xuân Lộc. Qua kiểm tra thực tế một số công trình, gồm: Hồ Gia Ui, hồ Núi Le, đập Lang Minh, đập Gia liêu 1, đập Gia liêu 2, đập tràn Tân Bình 1, đập tràn Tân Bình 2; đoàn kiểm tra đã đề nghị các đơn vị tăng cường thực hiện công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2020 như: – Quán triệt thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục Thủy lợi, UBND tỉnh, cũng như các văn bản hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở của Sở Nông nghiệp và PTNT đối với công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ. – Đối với các hồ chứa nước là hồ Gia Ui và hồ Núi Le, đơn vị quản lý công trình rà soát, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch ứng phó thiên tai, sự cố hồ chứa thuộc trách nhiệm của địa phương, đơn vị; Bố trí người trực thường xuyên tại công trình; Chủ động điều tiết mực nước để đảm bảo an toàn công trình và tạo dung tích phòng lũ. Trong suốt mùa mưa lũ, các đơn vị quản lý khai thác CTTL phải cử người trực thường xuyên tại công trình; thường xuyên rà soát, bổ sung vật tư dự phòng sự cố hồ chứa; thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo, cập nhập thông tin số liệu mực nước hồ chứa hàng ngày lên trang thông tin điện tử theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và PTNT, đồng thời có báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT để theo dõi, tổng hợp. – Đối với các đập dâng phải mở toàn bộ các cửa van của đập để thoát lũ, riêng các đập dâng đang phục vụ sản xuất phải bố trí người trực thường xuyên tại công trình để vận hành điều tiết nước hợp lý phục vụ sản xuất, sau khi tưới xong phải mở ngay tất cả các cửa van để thoát lũ, đảm bảo an toàn cho công trình và không gây ngập lụt cho khu vực thượng lưu đập; rà soát, lắp đặt hệ thống đóng mở cửa đập bằng điện để thuận lợi cho công tác vận hành; lắp đặt thiết bị chống sét để bảo đảm an toàn cho công nhân vận hành đập trong mùa mưa lũ. – Rà soát, nghiên cứu triển khai các quy định của nhà nước về công tác quản lý, khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, đặc biệt là Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. – Rà soát, điều chỉnh quy chế phối hợp trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, trong đó phải quy định rõ trách nhiệm của từng địa phương, đơn vị liên quan trong công tác quản lý, khai thác bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn huyện. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi phối hợp với cơ quan quản lý điện lực huyện Xuân Lộc di dời ngay đường dây điện cắt ngang qua đập Lang Minh; có biện pháp xử lý rác thải trong phạm vi bảo vệ hồ, bổ sung các biển cấm xả rác trong phạm vi bảo vệ hồ Núi Le. Đối với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Xuân Lộc, đơn vị xử lý ngay các mô tơ điện đang gắn tạm trên cầu công tác tại đập Gia Liêu 1, đập Gia Liêu 2 để bảo đảm an toàn trong công tác vận hành công trình; đối với các dự án sửa chữa lớn (sửa chữa đập Tân Bình 1), đơn vị phải có khái toán khi trình UBND huyện xin chủ trương sửa chữa. Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ trên địa bản huyện Xuân Lộc_

    Hồ Núi Le, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc Nghiệp – TL

    Nguồn: sonongnghiep.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ